10 Μαρ 2016

Περί επιδόματος προϊσταμένων παιδικών σταθμών

Ερώτημα: Οι προϊστάμενοι των παιδικών σταθμών που σύμφωνα με τον ΟΕΥ λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου δικαιούνται το επίδομα των 100 ευρώ;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 περίπτ. Β του Ν.4354/15 οι προϊστάμενοι παιδικών σταθμών, λαμβάνουν επίδομα εκατό (100) ευρώ.

Σε περίπτωση που ο παιδικός σταθμός είναι οργανωμένος σε επίπεδο τμήματος ή δ/νσης τότε λαμβάνεται το επίδομα που αντιστοιχεί σε τμήμα ή δ/νση αντίστοιχα. (βλ. και παλαιότερη εγκ. Υπ. Οικ. 2/83767/0022/08.10.2013)

Σε υπαλλήλους που ορίζονται προϊστάμενοι παιδικών σταθμών ΝΠΔΔ Δήμων, οι οποίοι είναι οργανικές μονάδες επιπέδου γραφείου, ήτοι κατώτερου του Τμήματος επιπέδου, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ποσού 100,00 ευρώ, έστω κι αν δεν προβλέπεται η επιλογή και ο ορισμός τους στις αντίστοιχες θέσεις προϊσταμένων με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4024/2011. (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 286/2014)

Δηλαδή σε περίπτωση που ένας παιδικός σταθμός είναι οργανωμένος σε επίπεδο τμήματος ή δ/νσης τότε λαμβάνεται το επίδομα του Δ/ντη ή του τμηματάρχη. Σε περίπτωση που οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι τμήματα ή διευθύνσεις αλλά λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου, τότε οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το επίδομα των 100€.

Πηγή: dimosnet.gr