1 Σεπ 2018

Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018

Εγκύκλιο με Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ εξέδωσε το Υπουργεί Εσωτερικών η οποία αναφέρει τα εξής:

Α. Γενικά

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.
Εξαρχής σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α', ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μένρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την κατανόηση της νέας μεθοδολογίας στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων των ΟΤΑ που καθιερώνεται με την ως άνω απόφαση.

Β. Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Επί των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων επισημαίνονται τα εξής:

Β1. Αντιστοίχιση πινάκων και υπόχρεων φορέων

- Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ συμπληρώνουν τον πίνακα «Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ».
Οι περιφέρειες συμπληρώνουν τον πίνακα «Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ».
- Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υποτομέα των ΟΤΑ που τηρούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση συμπληρώνουν τον πίνακα «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ».
- Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υποτομέα των ΟΤΑ που τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση συμπληρώνουν τον πίνακα «Σ.4-ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ».
Σημειώνεται ότι η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραμένει η ίδια.

Β2. Συμπλήρωση πινάκων στοχοθεσίας

1. Στήλη 1 «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ»: Σε αυτή τη στήλη, θα αποτυπώνεται η σύνοψη του προϋπολογισμού του φορέα, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την κατάρτιση / αναμόρφωση του ΟΠΔ, σύμφωνα με τις κατηγορίες της στήλης «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ» και την αντίστοιχη ομαδοποίηση που περιγράφεται στη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ». Εφιστάται η προσοχή σε αυτό το σημείο διότι υπάρχουν τροποποιήσεις τόσο στις κατηγορίες όσο και στις ομαδοποιήσεις. Τα ποσά της στήλης 1 αποτελούν τη βάση αναφοράς για την κατάρτιση του προγράμματος εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού ανά μήνα, δηλαδή της μηνιαίας στοχοθεσίας. Η μηνιαία στοχοθεσία καταγράφεται στις στήλες 2-4, 6-8, 10-12 και 14 - 16. Στις στήλες 5, 9, 13 και 17 αθροίζονται αυτόματα οι τριμηνιαίοι στόχοι σε σωρευτική βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο και έτος). Με τη στήλη 18 πραγματοποιείται έλεγχος ταύτισης της στοχοθεσίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στη στήλη 1.

2. Στήλη 19 «ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ»: Σε αυτή τη στήλη συμπληρώνεται η προϊσχύουσα στοχοθεσία του έτους. Δεδομένης της αλλαγής στην κατηγοριοποίηση και της μετάβασης στη νέα διαδικασία στοχοθεσίας, κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτής της στήλης. Στις επόμενες αναμορφώσεις ΟΠΔ η συμπλήρωση αυτής της στήλης είναι υποχρεωτική.

3. Γραμμή 6 «Διαθέσιμα»: Θα καταγραφεί το ύψος των διαθεσίμων (ταμείο, καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις εμπορικές τράπεζες) του υπόχρεου φορέα κατά την 31.12 του προηγούμενου οικονομικού έτους. Συνεπώς, κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018, σε αυτό το πεδίο θα καταχωρηθεί το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2017, ενώ κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ 2019 θα καταχωρηθεί το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2018. Σε κάθε περίπτωση, το καταχωρηθέν ποσό διαθεσίμων στον πίνακα στοχοθεσίας και το αντίστοιχο υποβληθέν στοιχείο στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ πρέπει να ταυτίζονται.

4. Γραμμή 7 «Χρηματικό / ταμειακό υπόλοιπο» (και στην περίπτωση του πίνακα Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ: γραμμή 9 «Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση»): Θα καταγραφεί το ύψος του χρηματικού / ταμειακού υπολοίπου του προϋπολογισμού.

5. Γραμμή Γ1 « Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους»: Θα
καταγραφεί το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31.12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή του 2017 κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 ή του 2018 κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ 2019. Το καταχωρηθέν ποσό υποχρεώσεων στον πίνακα στοχοθεσίας και το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων (στήλη 26) του Μητρώου Δεσμεύσεων και των απλήρωτων υποχρεώσεων από νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων, όπως αυτό προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, πρέπει να ταυτίζονται.

6. Γραμμή Γ2 «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας»: Θα καταγραφούν οι στόχοι του φορέα σχετικά με τη μηνιαία εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια του έτους. Ο στόχος νια τις απλήρωτες υποχρεώσεις στη λήξη του έτους (Στήλη 16 «Δεκέμβριος») ισούται υποχρεωτικά με μηδέν (0).

7. Τα σημεία από 3 έως 6 δεν ισχύουν για τη συμπλήρωση του πίνακα «Σ.4-ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ».

Γ. Έλεγχος επίτευξης στόχων

Ο έλεγχος επίτευξης στόχων πραγματοποιείται από το Παρατηρητήριο ανά τρίμηνο:

- επί του συνολικού στόχου των υποομάδων «Ιδια έσοδα» και «Εσοδα ΠΟΕ» και επί του στόχου Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ για δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τηρούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση
- επί του συνολικού στόχου ιδίων εσόδων και επί του στόχου Ισοζυγίου ΟΠΔ για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση.
Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση, καθώς και του σκεπτικού που τη διέπει, στο Παράρτημα Β παρατίθενται δύο (2) ενδεικτικά παραδείγματα.