14 Ιουν 2018

580.667,94 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του (ΣΤ΄ κατανοµή έτους 2018)

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανοµή έτους 2018.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 580.667,94 ευρώ

Δείτε Ε Δ Ω αναλυτικά την απόφαση