9 Μαΐ 2018

Σε πειθαρχικό στέλνει δήμαρχο ο Συνήγορος του Πολίτη

Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, καταγγέλλοντας την υπέρμετρη καθυστέρηση κατασκευής τοιχίου στην οικία της, στον οικισμό Καψάλων του Δήμου Καρύστου, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο εναγόμενος Δήμος, είχε διαταράξει τη νομή της, με την κατασκευή χαντακιού και τη διοχέτευση των νερών της βροχής σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς της οικίας της, δημιουργώντας προφανείς κινδύνους για την στατικότητά της. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι να λαμβάνουν μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και ιδίως για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Οι Δήμοι οφείλουν να προβαίνουν στις δαπάνες για την εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Προβλέπεται η διαδικασία και η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης δημοσίων έργων, από την Οικονομική Επιτροπή ενός Δήμου, εφόσον η αξία ενός έργου δεν υπερβαίνει καθορισμένο ποσό. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας. 
Ο Συνήγορος επισήμανε τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου, που είχαν ληφθεί κατά τα έτη 2013 και 2015, σχετικά με την έγκριση μελέτης και τη διαδικασία ανάθεσης του εν λόγω έργου, σε συμμόρφωση προηγούμενης δικαστικής απόφασης. 
Επειδή δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στα έγγραφά του, ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του Δημάρχου Καρύστου, λόγω έλλειψης συνεργασίας. 
Ακολούθησε απάντηση του Δημάρχου Καρύστου, σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο έργο είχε ήδη ανατεθεί απευθείας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και είχε πραγματοποιηθεί αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης προς εκτέλεση της απόφασης, χρειάστηκε να ληφθεί νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στις αρχές του 2017. Μετά την ολοκλήρωση του προβλεπομένου ελέγχου νομιμότητας της τελευταίας απόφασης, ο οποίος καθυστέρησε, λόγω των διοικητικών αλλαγών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, ανέκυψε το πρακτικό πρόβλημα της αδυναμίας πρόσβασης συνεργείου του αναδόχου, εξαιτίας της άρνησης του όμορου ιδιοκτήτη να επιτρέψει τις εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά τη διαπίστωση της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική απάντηση στα έγγραφά του και στις τηλεφωνικές κλήσεις του προς το Γραφείο ∆ημάρχου, ζήτησε και πάλι από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του ∆ημάρχου Καρύστου, επισημαίνοντας την για πολλοστή φορά έλλειψη συνεργασίας, το ενδεχόμενο σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και τη δυσχερή θέση της υπερήλικης αναφερομένης. 
Αμέσως μετά τη διαβίβαση σχετικού εγγράφου από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση προς το ∆ήμαρχο Καρύστου για ενημέρωση ενεργειών, απεστάλη έγγραφο απάντησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή, σχετικά με τις διοικητικές ενέργειες και τα πρακτικά προβλήματα και στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου.