13 Απρ 2016

Τροπολογία για συνέχιση χρηματοδότησης των δομών φτώχειας των δήμων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή αναγνωρίζεται η αναδρομική ισχύ προγραμματικών συμβάσεων που έχουν γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας», που υλοποιείται από τους δήμους. Η έναρξη ισχύος ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015.

Συγκεκριμένα με τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, προβλέπεται ότι προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 προγράμματος έχουν ισχύ και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης του έργου που αναφέρεται σε αυτές έως την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για τις Δομές Φτώχειας είχε προϋπολογιστεί δαπάνη 10 εκατ. ευρώ, που έχει προβλεφθεί με την έκδοση της από 08.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α/127/2015), όπως κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015), και του άρθρου 49 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ164/Α/2015) και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται επιπλέον δαπάνες.

Στην τροπολογία τονίζεται ότι «οι απορρέουσες από τις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις δαπάνες για τη διάρκεια του έργου θεωρούνται νόμιμες, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, συνίσταται στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των δομών φτώχειας και στην απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού – ιδιαίτερα σε άστεγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας – η οποία κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα κατά την τρέχουσα περίοδο όξυνσης των κοινωνικών αναγκών, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Αναλυτικά η τροπολογία εδώ