21 Μαΐ 2018

Προκήρυξη 3Κ: Οι μεγάλοι ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ και τα ΝΕΑ δεδομένα δικαστικών αποφάσεων

Χιλιάδες είναι τα άτομα που αναμένουν την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018, προκειμένου να δουν αν θα μπορέσουν να καταλάβουν μία από τις 8.166 θέσεις που προκηρύχθηκαν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων.
Εν μέσω σοβαρής πολιτικής αντιπαράθεσης, το Α.Σ.Ε.Π. καλείται να εξετάσει τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων και να επαληθεύσει την ακρίβεια των δηλώσεων. Παράλληλα, όπως δημοσίευσε πρόσφατα το epoli.gr, σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για την τύχη όσων επί χρόνια απασχολήθηκαν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., δεν κατάφεραν όμως να περιληφθούν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.

Ιδιαίτερη υποκατηγορία υποψηφίων που κατά μεγάλη πλειοψηφία δεν κατάφεραν να περιληφθούν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης αποτελούν εκείνοι, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., τα οποία κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται τους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, αν και κατά πλειοψηφία επαναπροσλήφθηκαν το καλοκαίρι του 2017 με το ά. 24 του ν. 4479/2017, εν συνέχεια βρέθηκαν χωρίς δουλειά, όταν καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις τους εξαιτίας της κρίσης του Α.Σ.Ε.Π. και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ότι η εργασία τους δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η προϋπηρεσία που απέκτησαν αυτοί οι εργαζόμενοι από την εργασία τους στην καθαριότητα των άνω Ν.Π.Δ.Δ. δεν προσμετρήθηκε ως ειδική εμπειρία στις δηλώσεις της προκήρυξης 3Κ/2018 και επομένως αυτοί δεν έλαβαν την αυξημένη μοριοδότηση των 17 μορίων ανά μήνα απασχόλησης. Αυτό, όπως είναι ευνόητο, τους τοποθετεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες με προϋπηρεσία στην καθαριότητα των Δήμων, έστω και αν κατ’ ουσία η εργασία που προσέφεραν οι τελευταίοι είναι πανομοιότυπη, όπως συμβαίνει επί παραδείγματι με εργαζόμενους σε Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι υπάγονται απευθείας στους Ο.Τ.Α. και όχι σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Η άδικη διάκριση που επέβαλε εις βάρος αυτών των εργαζομένων το ΑΣΕΠ έχει ήδη επισημανθεί από τα Δικαστήρια.
Σήμερα το epoli.gr σας παρουσιάζει όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις περιπτώσεις στις οποίες κρίθηκε με δικαστική απόφαση ότι οι υπηρεσίες που πρόσφεραν οι εργαζόμενοι των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις υπ’ αριθμ. 1549/2018, 2544/2018 και 3055/2018 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν επί αιτήσεων εργαζομένων των Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων Ηρακλείου ΑττικήςΓλυφάδας και Παπάγου – Χολαργού αντίστοιχα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον Δικηγόρο Λάμπρο Ντουματσά.
Με την πρώτη εξ αυτών των αποφάσεων κρίθηκε ότι «… το καθ’ ου Ν.Π.Δ.Δ. για πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ν. Ηρακλείου λαμβάνει αντίτιμο, συγκεκριμένα, δε, επιβάλλεται μηνιαία οικονομική εισφορά – τροφεία στις οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς αυτού, ενώ επίσης λαμβάνει για τα ΚΑΠΗ που αυτό έχει στις δομές του εγγραφές και συνδρομές μελών, τις οποίες και λαμβάνει προκειμένου να μπορεί να προσφέρει σ’ αυτές και στους μετέχοντες σε αυτές υπηρεσίες καθαριότητας και συνεπώς πιθανολογήθηκε ότι το καθ’ ου προσφέρει στους εν λόγω δημότες ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα».
Παρόμοια κρίση περιείχε και η δεύτερη ως άνω απόφαση, σύμφωνα με την οποία «…Λαμβανομένου υπ’ όψιν όμως ότι στο καθ’ ου ν.π.δ.δ. περιλαμβάνονται δομές, οι οποίες προσφέρουν στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Γλυφάδας υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως επί παραδείγματι έξι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, στους οποίους καταβάλλονται τροφεία, ΚΑΠΗ, στα οποία καταβάλλονται ποσά ως συνδρομή, Ωδείο, στο οποίο καταβάλλονται δίδακτρα, οι συμβάσεις των αιτούντων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ά. 24 του ν. 4479/2017, εφόσον έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα…».
Τέλος, και η υπ’ αριθμ. 3055/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτό ότι «… το καθ’ ου η αίτηση για πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού λαμβάνει αντίτιμο, και πιο συγκεκριμένα επιβάλλεται μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) στις οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του καθ’ ου ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, ενώ επίσης το καθ’ ου η αίτηση λαμβάνει για τα ΚΑΠΗ που έχει στις δομές του τις εγγραφές και τις συνδρομές των μελών, το αντίτιμο δε αυτό το λαμβάνει προκειμένου να μπορεί να προσφέρει σ’ αυτές και στους μετέχοντες σε αυτές ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας…».
Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι τα Δικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη δεχθεί ότι η κρίση περί του αν μία υπηρεσία έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα σχετίζεται με το είδος και τη φύση της υπηρεσίας και όχι με το αν προβλέπεται η εγγραφή στον προϋπολογισμό του φορέα ειδικού ανταποδοτικού τέλους που κατευθύνεται ειδικώς στην χρηματοδότηση της υπηρεσίας. Τούτου δοθέντος και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία επιβάλλει να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο, περιπτώσεις που εμφανίζουν όμοια χαρακτηριστικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, κακώς δεν προσμετρήθηκε η ειδική εμπειρία του ά. 24 του ν. 4479/2017 και για όσους είχαν απασχοληθεί στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
Η κρίση αυτή, η οποία υποστηρίζεται πλέον και από δικαστικές αποφάσεις, δημιουργεί νέα δεδομένα για όσους εργαζομένους στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. συμμετείχαν στην προκήρυξη 3Κ/2018 χωρίς να δηλώσουν ειδική εμπειρία, εξαιτίας της άρνησης των υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ. να εκδώσουν σχετικές βεβαιώσεις, κατ’ εφαρμογή των εγκυκλίων που εκδόθηκαν.
Η συνέχεια αυτής της συζήτησης θα γίνει πιθανότατα ενώπιον των επιτροπών ενστάσεων που θα εξετάσουν τις ενστάσεις που θα υποβληθούν κατά των οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και κυρίως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, στα οποία αναμένεται να καταφύγουν οι «αδικημένοι» εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.