6 Σεπ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφάσισε οµόφωνα την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8µηνη διάρκεια) ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:

1) Έξι (6) ∆Ε Οδηγούς Απορριµµατοφόρων
2) Ένα (1) ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων έργου (σάρωθρο)
3) Ένα (1) ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων έργου (πλυντήριο κάδου)
4) Τέσσερις (4) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση του Δ.Σ.