9 Σεπ 2016

Νέα όρια προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων & υπηρεσιών των ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Στον καθορισμό νέου ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου, προσιορίζει με εγκύκλιο του, ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Στην εγκύκλιο σημειώνεται:
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 1941/29-6-2016 δημοσιεύθηκε η αρ.20867/17-6-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:6ΦΕ5465ΦΘΕ-ΗΨΨ) με την οποία καθορίζεται το όριο προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’ 42).
Συγκεκριμένα το ποσό αυτό ορίζεται σε
α. πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
β. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού πλην των Δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
γ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω Ο.Τ.Α., των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω όρια έχουν εφαρμογή και για τις μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί στη Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α. πριν την έκδοση της αρ.20867/17-6-2016 υπουργικής απόφασης και οι οποίες δεν έχουν ακόμη θεωρηθεί.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Συνδέσμους τους, Ιδρύματά τους και λοιπά Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Δ.Ε.Υ.Α., για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή».
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ