3 Αυγ 2016

Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ο.Τ.Α. α' & β' Βαθμού [Η εγκύκλιος]

Στο ΦΕΚ 134/Α/27-7-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις», στον οποίο, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις, που αφορούν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού.

Ειδικότερα, με το άρθρο 51 αυτού, ρυθμίζεται το θέμα της συγκρότησης των μεταβατικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ Βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, αλλά και της συγκρότησης των πάγιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).

Ενόψει των ανωτέρω, το Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εγκύκλιό του, διευκρινίζει τα ακόλουθα (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο .pdf).