1 Αυγ 2016

Αναδρομικές προσλήψεις στους Δήμους - Τι ισχύει

 Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει.

Ειδικότερα,

«Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισµοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει...».
Με την αριθµ. 9 (Α.Π. 8402/16-3-2016) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. έγινε γνωστό ότι, εάν εκκρεµούν διορισµοί επιτυχόντων παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει κατά προτεραιότητα να ολοκληρώσουν τους διορισµούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).

Στο άρθρο 21 του ανωτέρω Κώδικα ορίζεται ότι:

«…Οι προσληφθέντες που περιλαµβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται µέχρι την προηγούµενη της ορκωµοσίας τους, που θα γίνει µετά τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη διορισµού των περιλαµβανοµένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί µε βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψής τους.

Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους ΟΤΑ µέχρι την ορκωµοσία τους θεωρείται πραγµατική δηµόσια υπηρεσία».


H διάταξη αυτή παραµένει σε ισχύ και ως εκ τούτου για όσους διορίζονται βάσει της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αλλά είχαν προσληφθεί προγενέστερα µε προσωρινούς πίνακες και εργάζονταν µε σχέση Ι∆ΟΧ ο διορισµός τους θα έχει αναδροµική ισχύ και θα ανατρέχει στο χρόνο αρχικής πρόσληψής τους.

Με το Α.Π. 42781/28-7-2010 έγγραφό του, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. αναφέρει ότι, «σε περίπτωση που οι φορείς ήδη απασχολούν επιτυχόντες που περιλαµβάνονται σε προσωρινούς πίνακες αυτοί θα απασχοληθούν µέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων».

Ακολούθως µε το Α.Π. ∆ΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 σχετικό διατυπώνει τη θέση ότι, «στις περιπτώσεις ΝΠΙ∆ και ΟΤΑ που έχει προσληφθεί προσωπικό ορισµένου χρόνου µε βάση προσωρινά αποτελέσµατα και εφόσον περιλαµβάνεται στους οριστικούς πίνακες, θα εξακολουθήσει να υπηρετεί µε την ίδια εργασιακή σχέση µέχρι τη δηµοσίευση της ατοµικής πράξης διορισµού εκάστου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».

Μετά την προαναφερόµενη εγκύκλιο, υπάλληλοι που απασχολούνταν στους Ο.Τ.Α. ως Ι∆ΟΧ µε προσωρινά αποτελέσµατα και είχαν παύσει να εργάζονται µετά την έκδοση των οριστικών πινάκων, βάσει του Α.Π. 42781/28-7-2010 ανωτέρω εγγράφου, εν συνεχεία επαναπροσλήφθηκαν.

Ενόψει των ανωτέρω και πολλών ερωτηµάτων, που υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., σχετικά µε την αναδροµικότητα διορισµού των υπόψη υπαλλήλων, προκειµένου να γίνει µε σωστό τρόπο η βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη τους, άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου είναι ότι, οι εν λόγω υπάλληλοι διορίζονται πλέον ως µόνιµοι αναδροµικά από την ηµεροµηνία αρχικής πρόσληψής τους, όµως τυχόν ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα για το οποίο είχαν παύσει να παρέχουν εργασία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν θα ληφθεί υπόψη για τη βαθµολογική και µισθολογική τους κατάταξη.

http://www.epoli.gr/