23 Ιουλ 2016

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις με στόχο την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Για τα κράτη μέλη ο βαθμός απόδοσης των Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί προτεραιότητα για την τρέχουσα δημοσιονομική στενότητα. Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με απλά και ευέλικτα μέσα.

Ο νόμος θεσπίζει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και κανόνες προγραμματισμού

Διαβάστε εδώ την ερμηνευτική εγκύκλιο και το σχέδιο νόμου