13 Ιουλ 2016

Τα ακατάλληλα νερά για μπάνιο κατά ΠΑΚΟΕ, εξαιρετικής ποιότητας κατά το Κράτος και το Δήμο

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Με τις νέες μετρήσεις του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), κατόπιν εξέτασης δειγμάτων θαλασσινού νερού από 15 σημεία του Ευβοϊκού, παρουσιάζονται ως ακατάλληλα τα νερά για κολύμβηση

-στις Αλυκές (το δείγμα ελήφθη στα 5 μέτρα μέσα στο νερό),
-στο Κουρέντι (το δείγμα ελήφθη 50 μέτρα δεξιά από την καντίνα),
-στου Παπαθανασίου,
-στον Άγιο Ανδρέα Μαλακώντα (το δείγμα ελήφθη μπροστά από την ταβέρνα Galazio
-στο Μπούρτζι (το δείγμα ελήφθη απέναντι από την ταβέρνα Μπιθικούκη) και,
-στον Αγιο Μηνά (το δείγμα ελήφθη στα 5 μέτρα μέσα στο νερό).

Οι δειγματοληψίες έγιναν από επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ (χημικοί, βιολόγοι κλπ.)
στις 20 Ιουνίου. Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου ή ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγινε με τη μέθοδο της διήθησης δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης ποσότητας (100 ml δείγματος νερού).
Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιάζονται στον πίνακα εκφράζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU) ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu /100 ml).


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας εξέδωσε ανακοίνωση, αναφορικά με τα αποτελέσματα μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ, στην οποία αναφέρει ότι τα νερά στις συγκεκριμένες πλαζ, όχι μόνο δεν είναι ακατάλληλα, αλλά είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/τΒ΄/26-09-09) ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία.
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης του Νομού πραγματοποιούνται δειγματοληψίες. Τα δείγματα εξετάζονται από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.
Τα σημεία δειγματοληψίας για το έτος 2016 έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1189/42717/09-03-16 Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 6Γ28ΟΡ10-Γ7Τ).
Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2016 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού από 35 ακτές κολύμβησης της Εύβοιας. Τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβησης που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας» [εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 100 και κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu/100ml )<250 span="">
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) στο από 155/30.06.2016 Δελτίο Τύπου δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης στην περιοχή της Εύβοιας και έχει προβεί στο "χαρακτηρισμό" κάποιων εξ' αυτών ως "ακατάλληλων" για κολύμβηση.
Ο χαρακτηρισμός αυτός (τον οποίο δεν προβλέπεται να κάνει ένας μη κρατικός φορέας) προέκυψε από μέτρηση των ολικών κολοβακτηριοειδών με επίκληση μάλιστα της ως άνω 2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία παύει τη χρήση αυτού του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηριοειδή) για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης.
Τούτων δοθέντων, οι μόνες παράμετροι που σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία και εθνική νομοθεσία εξετάζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι η συγκέντρωση των κολοβακτηριδίων (E. Coli) και η συγκέντρωση των εντερόκοκκων. Με βάση αυτές, τα νερά κολύμβησης κατηγοριοποιούνται ως "εξαιρετικής ποιότητας", "καλής ποιότητας", "επαρκούς ποιότητας" και "ανεπαρκούς ποιότητας".
Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτελεσμάτων του ΚΕΔΥ για την Π.Ε. Εύβοιας, το σύνολο των υδάτων των ακτών που εξετάστηκαν, περιλαμβανομένων και εκείνων που "αξιολογήθηκαν" ως "ακατάλληλα" από το ΠΑΚΟΕ (Κουρέντι, Παπαθανασίου, Μπούρτζι, Άγιος Μηνάς, Αλυκές, Ερέτρια), ανήκουν όχι απλώς στην κατηγορία "επαρκούς ποιότητας" (κατάλληλα νερά κολύμβησης), αλλά στην κατηγορία "εξαιρετικής ποιότητας".
Συγκεκριμένα, έχουν συγκεντρώσεις πολύ μικρότερες από 100 cfu εντερόκοκκων ανά 100ml και από 250 cfu κολοβακτηριδίων (E. Coli) ανά 100ml, που είναι τα σχετικά εκ του Νόμου όρια. Επισημαίνεται δε, ότι το ίδιο αποτέλεσμα ("εξαιρετική ποιότητα") θα προέκυπτε για το σύνολο των υπό εξέταση υδάτων, ακόμη και αν για την αξιολόγηση λαμβάνονταν υπόψη οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.
Το πρόγραμμα δειγματοληψιών συνεχίζεται και θα επαναλαμβάνεται όπου και όταν αυτό απαιτείται.
Ενημερώνεται το κοινό ότι γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.»


ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Στην δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος Χαλκιδέων τα αποτελέσματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα οποία αντικρούουν τα προβλήματα καταλληλότητας που έδειχνε η προηγούμενη έρευνα του ΠΑΚΟΕ.
Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/7 καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καθαρότητας και καταλληλότητας των θαλασσίων υδάτων για κολύμβηση και ορίζει τους αρμόδιους φορείς για την λήψη μετρήσεων, μέτρων προστασίας της φύσης κλπ. Σε εφαρμογή αυτής της Οδηγίας ο ΔΟΑΠΠΕΧ απευθύνθηκε σε κρατικά πιστοποιημένα εργαστήρια, και προέβη στον έλεγχο των ακτών με πιστοποιημένες μετρήσεις , οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες, για την πιστοποίηση καταλληλότητας και έγκρισης για την ένταξη μια παραλίας, στο πρόγραμμα των ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ, στο οποίο οι όροι ένταξης είναι αυστηρότατοι και με τακτικούς ελέγχους από αρμόδια κλιμάκια, μέχρι και το τέλος της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οποιαδήποτε άλλη μέτρηση μη πιστοποιημένου άλλου φορέα, δεν αποτελεί κριτήριο για την καταλληλότητα μια παραλίας. Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται μόνο από επίσημη ανακοίνωση κρατικού πιστοποιημένου φορέα και από το Λιμεναρχείο.
Εξ αυτών προκύπτει ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει λάβει ο ΔΟΑΠΠΕΧ, τις οποίες προσκόμισε στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και αποτέλεσαν κριτήριο για την ένταξη ακτών μας στο πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας, οι ενδείξεις είναι μηδενικές και η καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων δεδομένη. Για το λόγο αυτό, ήδη σε τρείς παραλίες του Δήμου Χαλκιδέων, στην Πλαζ Αστέρια, στις Αλυκές Δροσιάς και στο Λευκαντί, κυματίζουν οι Γαλάζιες Σημαίες.

ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΑΠΟΔΙΔΕΙ Η ΖΛΑΚΩΝΗ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΚΟΕ

Η Λίλιαν Ζλακώνη με ανάρτησή της στο facebook, ευθέως καταγγέλλει εκβιασμό από πλευράς ΠΑΚΟΕ:
Εκδικητικά λειτούργησε το ΠΑΚΟΕ στο Δημο Χαλκιδέων επειδη αρνήθηκε να κάνει εκδηλωση στο Στρογγυλό, κόστους κάποιων χιλιάδων ευρω!!! Ετσι ελαφρά τη καρδια, διακατεχόμενος απο συναισθήματα απόρριψης και εκδικητικότητας, ο Χ υπεύθυνος της εκδήλωσης, προέβη στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις περί ακαταλληλότητας των θαλασσών στον καλλικρατικό μας Δημο!!! Η πρόταση του ΠΑΚΟΕ και οι απαιτήσεις τοσο σε υλικοτεχνική κάλυψη οσο και χρηματική, για τις ανάγκες της εκδήλωσης, στη διάθεση οποιουδήποτε την ζητήσει!! Οι θάλασσες μας πληρούν ολες τις προϋποθέσεις για να εχουν γαλάζιες σημαίες , οι οποίες κυματίζουν απο την Πεμπτη εκ νέου για το καλοκαιρι , εφόσον πιστοποιημένα εργαστήρια αφου εχουν γινει ολες οι διαδικασίες, δίνουν την άδεια. Για την ανάρτηση τους!! Καλα μπάνια άφοβα !! Τον φόβο ας τον εχουν οι εκβιαστές με τις δηλώσεις και συμπεριφορές τους!!! ]