5 Μαΐ 2016

Με τροπολογία ρυθμίσεις για δαπάνες δήμων, μεταφορά μαθητών και μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας

Τρεις επείγουσες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ προώθησε το υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίζεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται σήμερα και αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία:

Διευρύνονται οι κατηγορίες δαπανών δήμων και περιφερειών, οι οποίες μπορούν να διενεργούνται, με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους και μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήξη αυτού.

Με τη ρύθμιση αυτή επιτρέπεται εφεξής να καταβάλλονται μετά τη λήξη του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους – και εφόσον οι δήμοι δεν διαθέτουν, ως όφειλαν, εν ισχύ προϋπολογισμό την 1η Απριλίου κάθε έτους- και τα χορηγούμενα από τους δήμους προνοιακά επιδόματα, καθώς και το επίδομα ένδειας στους κατά περίπτωση δικαιούχους. Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα επιτρεπόταν μόνο η καταβολή αποδοχών προσωπικού και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά στη μεταφορά των μαθητών. Επειδή η μη εκκαθάριση των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών δημιουργεί κώλυμα στην όλη διαδικασία, καθόσον οι μεταφορείς δεν υλοποιούν τα σχετικά δρομολόγια εφεξής συμπεριλαμβάνονται και οι διαγωνισμοί οι οποίου έχουν για οποιονδήποτε λόγο επαναπροκηρυχθεί στις περιπτώσεις τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2015. Επίσης καταβάλλονται νόμιμα οι δαπάνες ακυρωθέντων και επαναπροκηρυχθέντων για οποιονδήποτε λόγο διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων που πραγματοποιούνται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των διαδικασιών επαναπροκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις και τηρείται η σχετική διαδικασία. Τέλος εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων, για τις οποίες οι σχετικοί προκηρυχθέντες από τις οικείες περιφέρειες διαγωνισμοί εκκρεμούν.

Τέλος, με την τρίτη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού καθαριότητας των δήμων για το τρέχον οικονομικό έτος, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψή τους, αυτές να καλυφθούν από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη τους έσοδα των δήμων.

Αναλυτικά η τροπολογία

http://www.localit.gr/, 5/5/2016