9 Ιαν 2016

Αναστολή του τέλους ταφής

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε τα Χριστούγεννα ΦΕΚ 182Α’ 24/12/15 και με το άρθρο 7 προβλέπεται αναστολή του τέλους ταφής που έπρεπε να ενεργοποιηθεί από 1/1/2016. 
Η αναστολή αφορά την εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 με τίτλο “Ειδικό τέλος ταφής” οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ:
20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται, από 1ης Ιανουαρί­ου 2014, με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο.

Ο νόμος είχε πάρει νέα παράταση με την ψήφιση του ΕΣΔΑ για την 1/1/2015 και τώρα δίνεται νέα παράταση για το 2016 καθώς κρίθηκε ότι οι δήμοι δεν είναι έτοιμοι να επεξεργαστούν ή να εκτρέψουν ένα σοβαρό κομμάτι των απορριμμάτων τους και να αποφύγουν την τεράστια δαπάνη του τέλους ταφής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας, που διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής.

Το ειδικό τέλος ταφής των αποβλήτων κατατίθεται στο «Πράσινο Ταμείο» του ν. 3889/2010 (Α’ 182) και διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων.

http://www.myota.gr/, 8/1/2016