26 Νοε 2015

Ανακοίνωση τροποποίηση ρύθμισης του Ν.4321/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΗΛ. 2132023841,838


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4321/2015
(Άρθρο 28 Ν. 4321/2015)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ε υποπαρ.Ε1 περ. 4 του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α΄/2015), η παράγραφος 17 του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 αναριθμείται σε 19 και προστέθηκαν παράγραφοι 17 & 18.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω τροποποίησης & της παρ.17 άρθρου 28 Ν.4321/2015

Α. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην ρύθμιση Ν.4321/2015 προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο.

Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05% ετησίως. 

Β. Για ύψος κύριας οφειλής μέχρι 5.000,00 €, η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύξηση του παραπάνω επιτοκίου, εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει άμεσα (μέχρι 16/12/2015) στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:

1. Είναι φυσικό πρόσωπο.

2. Η υπαγομένη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετησίου ατομικού εισοδήματος του οφειλέτη &

3. Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000,00€.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο οφειλέτης θα πρέπει άμεσα (μέχρι 16/12/2015) να υποβάλει στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών του Δήμου Χαλανδρίου.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 {χρήση 2014}.
  • Αντίγραφο εντύπου Ε9 – Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
  • Αντίγραφο προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ