7 Ιουλ 2018

Απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου: Συμμόρφωση της Διοίκησης με εσφαλμένη δικαστική απόφαση

Με την υπ’ αριθμ. 119/2018 γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) έκρινε ότι, η Διοίκηση δεσμεύεται από απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου (εν προκειμένω του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης), η οποία όμως στηρίχθηκε σε εσφαλμένα πραγματικά περιστατικά, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο, το epoli.gr.
Ειδικότερα, το Ν.Σ.Κ., αφού έλαβε υπόψη τις νομικές διατάξεις του ΠΔ 18/1989 και του ν. 702/1977, οι οποίες καθιερώνουν μεν την υποχρέωση της Διοίκησης να αποστέλλει προς τα Διοικητικά Δικαστήρια φάκελο απόψεων ενόψει εκδίκασης μίας διοικητικής φύσεως υπόθεσης, χωρίς όμως να υποχρεώνει αντίστοιχα τα Δικαστήρια να αναμένουν την συμπλήρωση των φακέλων που έχουν σταλεί και επιτρέποντας σε αυτά να θεωρούν ομολογημένα τα πραγματικά περιστατικά σε περίπτωση έλλειψης φακέλου, θεώρησε ότι η Διοίκηση πρέπει να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση, με την οποία ακυρώθηκε Υπουργική Απόφαση περί απόσπασης υπαλλήλου για το λόγο ότι δεν είχε προηγηθεί της απόσπασης σχετική απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έστω και αν στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή εκδόθηκε, αλλά δεν είχε σταλεί από την Διοίκηση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με τον υπόλοιπο φάκελο της υπόθεσης.
Εν κατακλείδι το Ν.Σ.Κ. έκρινε ότι η απόσπαση που ακυρώθηκε δεν μπορεί να εκτελεστεί από τη Διοίκηση κατά παράβαση της λαμβάνουσας υπόψη εσφαλμένα πραγματικά περιστατικά δικαστικής απόφασης και ότι προκειμένου να γίνει η απόσπαση θα πρέπει να εκκινήσει νέα διαδικασία.
Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα