29 Ιουν 2018

Εκλογή Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δήμων: Η διαδικασία - Οι όροι συμμετοχής

Tην έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια των Δήμων, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2020, ζητά με έγγραφό του προς τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς το Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι, μέχρι τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας - κατάρτιση των πινάκων εκλογέων.

Στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθεί:

1. το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων, και

2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Επίσης, στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

Αντίθετα, οι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, όπως ισχύει οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ΄.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.