7 Ιουν 2018

Σ.Υ.Π.Α.: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΣΥΝΟΛΙΚΟ


Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, που υπηρετούμε στη Περιφέρεια Αττικής, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μας όργανα (ΟΣΥΑΠΕ- Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να υποβάλουμε καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογούμενοι ή ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μας καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΗΡΕΣΙΑΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΓΡΑΦΗ
1
2
3
4