30 Απρ 2018

Με απόφαση Κλιμακίου του ΕΣ πληρωμή για “παρατασιούχους” Δήμων

Ακόμα και σήμερα παραμένουν απλήρωτοι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που απασχολήθηκαν από ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο του 2017.  
Οι συμβασιούχοι αυτοί εργάστηκαν στην καθαριότητα των άνω ΝΠΔΔ με συμβάσεις που συνήφθησαν με βάση το ά. 24 του ν. 4479/2017 και οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν λόγω του ότι κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν προσφέρουν ανταποδοτικές υπηρεσίες και άρα δεν καλύπτονται από την ανωτέρω διάταξη.
Στους εργαζόμενους αυτούς δεν έχουν καταβληθεί και οφείλονται μισθοί από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασής τους έως την καταγγελία αυτής, ενώ σε κάποιους από αυτούς οφείλονται και οι μισθοί της προηγούμενης περιόδου από 07.06.2018 και μετά.
Όπως αποκλειστικά έχει παρουσιάσει το epoli.gr κάποιοι τυχεροί από αυτούς, όπως για παράδειγμα οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας, ήδη δικαιώθηκαν δικαστικά, καθώς με την υπ’ αριθμ. 2544/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι αυτοί εξαρχής προσλήφθηκαν νομίμως, καθώς παρείχαν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, και κατά συνέπεια ότι πρέπει να τους καταβληθούν οι μισθοί που δεν τους ενέκρινε τη Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε άλλες περιπτώσεις το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιλαμβανόμενο επί διαφωνίας κάποιου ΝΠΔΔ και της Υπηρεσίας Επιτρόπου, έκρινε ότι πρέπει να καταβληθούν τα ποσά των δεδουλευμένων μισθών των εργαζόμενων στην καθαριότητα των ΝΠΔΔ των Δήμων, με το σκεπτικό ότι ναι μεν υπήρξε άκυρη η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων με το ά. 24 του ν. 4479/2017, πλην όμως οι διοικήσεις των ΝΠΔΔ και οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε συγγνωστή πλάνη ως προς τη νομιμότητα της σύναψής τους και επομένως πρέπει να καταβληθούν στους τελευταίους οι δεδουλευμένοι μισθοί. Όπως αποκαλύπτει, σήμερα, το epoli.gr μία τέτοια περίπτωση απόφασης Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν η υπ’ αριθμ. 295/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα.
Οι δύο ανωτέρω αποφάσεις, δηλαδή η πρώτη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο κατέφυγαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και η δεύτερη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο επιλήφθηκε του θέματος, κατόπιν διαφωνίας του φορέα που απασχολούσε τους εργαζόμενους, αν και οδηγούν αμφότερες στην καταβολή του μισθού των εργαζομένων, έχουν μία ουσιώδη διαφορά. Η απόφαση του Πρωτοδικείου εξέλαβε ότι οι εργαζόμενοι είχαν συνάψει έγκυρες συμβάσεις με τα ΝΠΔΔ παρέχοντας ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Αντίθετα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προσχωρεί στην κρίση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την οποία τα ΝΠΔΔ και οι κοινωφελείς υπηρεσίες των Δήμων δεν παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και εν τέλει αποφασίζει την καταβολή των ποσών στη βάση της χωρίς βαριά αμέλεια άγνοιας του αληθούς νοήματος της διάταξης του ά. 24 του ν. 4479/2017. Γίνεται κατανοητό ότι η κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι σαφώς πιο συμφέρουσα για τα εν γένει συμφέροντα όσων από τους συμβασιούχους διεκδικούν την μονιμοποίησή τους στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. είτε μέσω της συμμετοχής τους στην προκήρυξη 3Κ/2018 είτε με άλλο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση όσοι εργάστηκαν το Καλοκαίρι του 2017 στην καθαριότητα ΝΠΔΔ των Δήμων με ανανέωση των συμβάσεών τους δυνάμει του ά. 24 του ν. 4479/2017 και δεν έχουν ακόμα και σήμερα εισπράξει δεδουλευμένους μισθούς λόγω μη έγκρισης των χρηματικών ενταλμάτων της μισθοδοσίας τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια, είτε με επανυποβολή από τα ίδια τα ΝΠΔΔ των χρηματικών ενταλμάτων στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου.
Ίσως, όμως, το κλείσιμο του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο οι μισθοί κατέστησαν απαιτητοί, καθιστά πλέον δυσχερή τη δυνατότητα διεκδίκησης των δεδουλευμένων μισθών μέσω επανυποβολής των ενταλμάτων. Μόνος δρόμος σε αυτή την περίπτωση απομένει η άσκηση αγωγών στα αρμόδια Δικαστήρια.