8 Οκτ 2016

47.620 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου από το Τ.Α.Π.

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσό 8.000.000,00 €, στους Δήμους της Χώρας.

Το ποσό αυτό τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 47.620 ευρώ.

Δείτε Ε Δ Ω αναλυτικά την κατανομή κατά Δήμο.