5 Σεπ 2016

Ορίστηκε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις συμβάσεις των καθαριστριών

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με αριθμό K1/138816/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/01.09.2016 τεύχος Β') ορίστηκε το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών.

Σύμφωνα με την απόφαση, για το σχολικό έτος 2016-2017 οτίστηκε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.