7 Σεπ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ως κάτωθι: 

1) Για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου χρόνου (οκτάµηνη διάρκεια) ανταποδοτικού χαρακτήρα: 

∆εκατέσσερις (14) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας 
Ένας (1) ∆Ε Οδηγός απορριµµατοφόρων 
∆ύο (2) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 
Ένας (1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 
Τέσσερις (4) ΥΕ Φύλακες 

2) Για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (οκτάµηνη διάρκεια) ανταποδοτικού χαρακτήρα: 

Ένας (1) ∆Ε Ηλεκτρολόγων 
Ένας (1) ΠΕ Ηλεκτρολόγων µηχανικών 
Ένας (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγων µηχανικών 

Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση