18 Ιουλ 2016

Απαλλάσσονται από ΤΑΠ διατηρητέα κτίσματα Δήμων

Με αφορµή ερωτήµατα, που υπεβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από ∆ήµους, αναφορικά µε το αν απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας διατηρητέων κτισμάτων, από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. διευκρινίζεται ότι, από τα οριζόμενα του αριθ.3., του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και σε του εν συνεχεία αυτού διευκρινιστικού, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, προκύπτει ότι, τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ως (ιστορικά διατηρητέα) Μνηµεία, απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Σηµειώνεται ότι, η διαδικασία κηρύξεως κτιρίων ως διατηρητέων µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, κατά το άρθρο 4 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.), όπως ισχύει, είναι διακεκριµένη αυτής του χαρακτηρισµού ενός κτιρίου ως διατηρητέου µνηµείου, καθότι στηρίζεται σε άλλα κριτήρια (Σ.τ.Ε. 4508/2009 κ.ά).