20 Ιουλ 2016

Με απόφαση ΥΠΟΙΚ διασυνδέεται το Φορολογικό Μητρώο με το Δημοτολόγιο

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει το έργο της διασύνδεσης του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών με το Εθνικό Δημοτολόγιο και τα υπόλοιπα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης . Η διασύνδεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Στόχος είναι η άμεση επεξεργασία των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου με το Πληροφοριακό Σύστημα του Δημοτολογίου, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση και ταύτιση των εγγραφών τους, την ενημέρωση το Φορολογικού Μητρώου για τα ληξιαρχικά γεγονότα του φορολογούμενου ( γάμος, διαζύγιο, θάνατος) την οικογενειακή του κατάσταση για την ορθή άσκηση της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής (φορολογικές απαλλαγές, κοινωνικά επιδόματα, συντάξεις) κ.α.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Β 1108807 ΕΞ 2016/15-7-2016 απόφαση, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος, συγκροτείται στο υπουργείο Οικονομικών, Συντονιστική Επιτροπή για την ταυτοποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με το Εθνικό Δημοτολόγιο και με τα λοιπά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η μέριμνα για την εναρμόνιση του Φορολογικού Μητρώου με το Εθνικό Δημοτολόγιο, η κατάθεση προτάσεων (όπως, θεσμοθέτησης διατάξεων) για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του Φορολογικού Μητρώου με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και με τις πρωτογενείς πηγές των δεδομένων τους, καθώς και η μέριμνα για την κατά περίπτωση υλοποίηση αυτών.

Ενδεικτικά, στο έργο της επιτροπής περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

α) Η επεξεργασία των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου με το Πληροφοριακό Σύστημα του Δημοτολογίου, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση και ταύτιση των εγγραφών τους.

β) Η διασύνδεση, για την άμεση ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα ληξιαρχικά γεγονότα ( όπως, ενδεικτικά, γάμος, διαζύγιο, θάνατος).

γ) Η διάθεση στη Φορολογική Διοίκηση συμπληρωματικών δημοτολογικών στοιχείων για την ορθή άσκηση της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής (όπως, ενδεικτικά, οικογενειακής κατάστασης, αριθμού τέκνων, εγγυτέρων συγγενών ).

δ) Ο εντοπισμός εικονικών και ψεύτικων προφίλ φορολογουμένων.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεργάζεται με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Ταυτοποίησης Μητρώων του Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και με τις αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές των λοιπών εμπλεκόμενων Υπουργείων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου της, δύναται να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, με υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ή με άλλους φορείς, με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Ομάδες Έργου ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται συνεργασία για την υλοποίηση του σκοπού της.

Η Συντονιστική Επιτροπή, οφείλει να προβαίνει σε τακτική ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη σχετικά με την πρόοδο του έργου της και με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών της.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και η θητεία της ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2016.

Αναλυτικά η απόφαση