28 Ιουν 2016

Τι ισχύει για τη «Δημοτολογική Εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης»


Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται προκειμένου να εγγραφούν και να ανοίξουν μερίδα στα δημοτολόγια οι πολίτες που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης. Στη κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα ομόφυλα ζευγάρια.

Μεταξύ άλλων απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη δημοτολογική τακτοποίηση των συμβιούντων είναι η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Ειδικότερα η απόφαση για τη δημοτολογική εγγραφή συμφώνων συμβίωσης προσδιορίζει 4 κατηγορίες:
  • Σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δημοτών του ίδιου δήμου, όπου δημιουργείται κοινή οικογενειακή μερίδα, είτε με μεταφορά των συμβιούντων από τις πατρικές οικογενειακές μερίδες τους σε μία νέα μερίδα, είτε με μεταφορά του ενός στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του άλλου. Ορίζεται ότι αυτοί δεν μπορούν να διατηρήσουν ξεχωριστές οικογενειακές μερίδες όσο το σύμφωνο συμβίωσής τους είναι σε ισχύ.
  • Σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δημοτών διαφορετικών δήμων, όπου δημιουργείται ενδεικτική εγγραφή του/της συμβιούντος/ούσης, που είναι δημότης του άλλου δήμου. Εάν ο/η δημότης είναι εγγεγραμμένος/η στην πατρική μερίδα, θα μεταφερθεί σε νέα οικογενειακή μερίδα όπου θα αποτελέσει το αρχικό μέλος αυτής, με την ενδεικτική εγγραφή της συμβιούσης/του συμβιούντος στο Νο2.
  • Σύμφωνο συμβίωσης έλληνα/ελληνίδας πολίτη με αλλοδαπό/ή και δημιουργείται ενδεικτική εγγραφή.
  • Σύμφωνο συμβίωσης γυναίκας ή άνδρα σε χηρεία. Σε περίπτωση που πρόσωπο που τελεί σε χηρεία συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εξέρχεται υποχρεωτικά της οικογενειακής μερίδας του/της αποθανόντος/ούσας συζύγου, όταν ο/η αποθανών/ούσα σύζυγος ήταν το αρχικό μέλος αυτής της μερίδας.
Υπογραμμίζεται ότι για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμιση τού από κοινού των συμβληθέντων συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης ή του μονομερούς συμβολαιογραφικού έγγραφου λύσης ενός από τους συμβληθέντες, το οποίο οφείλει να έχει κοινοποιηθεί μέσω δικαστικού επιμελητή στον άλλον συμβληθέντα. Το σύμφωνο λύεται αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβληθέντων και δημιουργείται υποχρέωση στους συζύγους να προβούν στη σχετική δήλωση στον αρμόδιο ληξίαρχο. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη δημοτολογική τακτοποίηση είναι η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης στην οποία έχει καταχωριστεί η λύση αυτού εξαιτίας του γάμου των συμβληθέντων.