26 Μαΐ 2016

Κίνδυνος για τους δήμους η Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε

Μεγάλο θέμα διαμάχης με την νέα εταιρεία που συστήθηκε και με τους δήμους ανοίγει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” από την Βουλή των Ελλήνων.
Συγκεκριμένα στο 4ο Μέρος και με μια σειρά άρθρων μετά το Άρθρο 184 “Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Corporation of Assets and Participations», («H.C.A.P.»).

Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου άμεσες θυγατρικές (οι «άμεσες θυγατρικές»):
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»).
δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.

Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες ακίνητα και κυρίως οικόπεδα που έχουν μεταβιβαστεί άτυπα στους δήμους θα επανεξεταστούν ως προς την χρησιμότητά τους και την δυνατότητα αξιοποίησής τους. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από δήμους και συντηρούνται εδώ και χρόνια από αυτούς αλλά ουδέποτε μεταβιβάστηκαν με οριστική πράξη σ΄αυτούς από το δημόσιο.

Εδώ μπαίνει και το Εποπτικό Συμβούλιο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 207 για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν.1539/1938 (Α ́488). Δηλαδή πολλοί από τους δήμους μπαίνουν σε νέες δικαστικές περιπέτειες διότι εδώ δεν μιλάμε πια για ένα αδιάφορο δημόσιο που έχει μεταβιβάσει στους δήμους κάποιες αναξιοποίητες εκτάσεις. Εδώ μιλάμε για μια εταιρεία με Δ.Σ. που θα ελέγχεται αυστηρά και η οποία θα ψάχνει κάθε μέρα να βρει ακίνητα προς αξιοποίηση.

http://www.myota.gr/, 25/5/2016