20 Μαΐ 2016

Βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων Δήμων: Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και το σύστημα προαγωγών στη Δημόσια Διοίκηση, από το Υπουργείο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο [Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ. 9165/30-3-2016 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (ΑΔΑ : 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ)] ερμηνεύονται διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά τον ν.4369/2016 και ειδικότερα το Μέρος Γ΄ αυτού, με τις οποίες ρυθμίζονται, παγίως και μεταβατικά, θέματα που αφορούν εν γένει στην βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα.

Δεδομένου ότι, στο Μέρος Γ΄ του νέου νόμου εμπεριέχονται ομοίου περιεχομένου διατάξεις και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. γίνεται γνωστό ότι, τα οριζόμενα στην ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, το οποίο υπάγεται στις επίμαχες διατάξεις του Κώδικα.

Επιπροσθέτως, επισημαίνονται τα εξής:

- Ως προς τις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ανεξαρτήτως της μη λειτουργίας των Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων, λόγω λήξης της θητείας των μελών τους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4369/2016, υποχρεούνται στην τήρηση των οριζομένων στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31/52/2266/οικ. 9165/30-3-2016 εγκύκλιο, αναφορικά με την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο, μετά τη νομοθετική επίλυση του θέματος της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

- Ο ένας (1) μήνας "διαθεσιμότητας", λόγω διενέργειας μετάταξης στο πλαίσιο της "ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας" με το άρθρο 30 του ν.4223/2013, δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, δεδομένου ότι, στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 περί αναγνώρισης του χρόνου "διαθεσιμότητας" δεν αναφέρεται ρητά η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει. 

http://www.poli-politiki.gr/, 19/5/2016