1 Απρ 2016

Δημόσιοι υπάλληλοι: Υπό όρους η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο "Βερναρδάκη", για το Νέο Βαθμολόγιο - Προαγωγές στο Δημόσιο, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) προβλέπεται ότι, λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη, που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα.

Με την έκδοση του προβλεπόμενου στις σχετικές διατάξεις Π.Δ. θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της εν λόγω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Το εν λόγω Π.Δ. αναμένεται να εκδοθεί εντός ευλόγου χρόνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και για τις έννομες συνέπειες αυτής.