1 Απρ 2016

Κατάταξη δημοτικών αστυνόμων σε δήμο που αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της υπηρεσίας

Υπάλληλοι, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, επειδή κατείχαν θέση, η οποία καταργήθηκε και, στη συνέχεια, επανασυστήθηκε, μπορεί να επανέλθουν στη θέση αυτή, ή σε κάποια άλλη θέση, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία, που κατείχαν, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα.

Μη νομίμως οι φερόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι, κατατάχθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3β του ν. 4325/2015 σε κατηγορία ΤΕ και ΠΕ, ανώτερη της καταργηθείσας θέσης (ΔΕ) της Δημοτικής Αστυνομίας, από την οποία προήλθαν, δεδομένου ότι η κατάταξή τους στον Δήμο δεν ήταν επιτρεπτό να διενεργηθεί σε ανώτερη κατηγορία. Διαφορετικό, ωστόσο, είναι το ζήτημα μετάταξης των υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον συντρέξουν οι όροι που διέπουν τις μετατάξεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ΚΚΔΚΥ (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 314/2015, 315/2015, 316/2015, 53/2016, 54/2016).
Επίσης, για τις μετατάξεις αυτές των πρώην δημοτικών αστυνομικών δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 του ν. 4305/2014 περί απαγόρευσης διορισμών και προσλήψεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 53/201654/2016).
Πηγή: dimosnet.gr