30 Μαρ 2016

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Επιστολή προς Υπουργό Εξωτερικών για τη δυνατότητα παραμονής ΔΥ στην ενεργό υπηρεσία

Προς: Υπουργό Εξωτερικών
   κ. Νικόλαο Κοτζιά
Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε ο πρόσφατος νόμος 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27-2-2016) προβλέπει τη δυνατότητα παραμονής στην ενεργό υπηρεσία των Δημοσίων Υπαλλήλων έως το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Μας έχει γίνει γνωστό ότι υπάλληλοι του Υπουργείου σας έχουν καταθέσει αιτήσεις για παραμονή στην ενεργό υπηρεσία μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους. Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν με αιτιολογική βάση ότι οι διατάξεις του Δημοσίου δεν ισχύουν για το Υπουργείο Εξωτερικών επειδή το τελευταίο έχει δικό του Οργανισμό που προβλέπει υποχρεωτική συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση της 35ετίας.

Υπενθυμίζουμε, όμως, ότι με την απόφαση του ΣτΕ 850/2011, είχε κριθεί επί τη ευκαιρία αναλόγου ρυθμίσεως –εθελοντικής τότε- παρατάσεως της παραμονής στην υπηρεσία ότι: «Επειδή, με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010, η οποία θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια της πολιτικής αυξήσεως των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων όλων των φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως, ενόψει και της ανάγκης περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας (ν. 3845/2010), δόθηκε στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους και των ΝΠΔΔ η δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία κατ’ ανώτερο όριο για τρία επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας. Η διάταξη αυτή, με την οποία τροποποιήθηκε ο Υπαλληλικός Κώδικας, εφαρμόζεται αναλόγως και στους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς δεν υφίσταται αντίθετη ρητή διάταξη του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ούτε η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, ούτε οι ιδιαίτερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του προσωπικού του είναι ασύμβατες με την παροχή και σε αυτούς της ανωτέρω δυνατότητας. Ως αντίθετη ειδική διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί η διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία προβλέπει την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας και τριακονταπενταετή δημόσια υπηρεσία και έχει ταυτόσημο περιεχόμενο με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 2 εδ. Α’ του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία παραμένει σε ισχύ».
Σημειωτέον ότι με το άρθρο 59 παρ. 3 του ν. 4369/2016 καταργήθηκε και η παρ. 2 του άρθρου 155 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, στην οποία οριζόταν ότι  κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας του και τριάντα πέντε ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία είναι αντίστοιχη του άρθρου 98 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
Την ανωτέρω νομολογία επιβεβαίωσε το ΣτΕ και με άλλες αποφάσεις του σε σχέση με υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επίσης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε σχέση με υπαλλήλους άλλων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να εφαρμοσθεί και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4369/2016 επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η πρώτιστη ιδιότητα που έχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι εκείνη του Δημοσίου Υπαλλήλου και η ενδεχόμενη ύπαρξη ειδικευμένου νόμου με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών» προφανώς θα πρέπει να ισχύει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων λόγω της φύσης του Υπουργείου και όχι για να αφαιρεί θεμελιώδη δικαιώματα των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να ορίσετε συνάντηση μαζί της για να συζητήσουμε το παραπάνω θέμα.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.