23 Μαρ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904

Χαλάνδρι, 18/03/2016
Α.Π.: 8296

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου Χαλανδρίου. 

2. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

3. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. 

4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

5. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

6. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων (ευρωπαϊκό πρόγραμμα WASTE4THINK – HORIZON 2020). 

7. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων (πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ). 

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συναίνεση εξάλειψης υποθήκης κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4205/10-02-2016 αιτήσεως του κ. Αθανασίου Κολεβέντη. 

9. Επιχορήγηση του πολιτιστικού Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου με το ποσό των 2.450,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν δημότες όλων των ηλικιών. 

10. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

11. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

13. Έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων. 

14. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης για δαπάνες πραγματοποίησης Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στο Δήμο Χαλανδρίου. 

15. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικής Κουζίνας από Κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΤΣΠΕ). 

16. Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής (Σίτιση νηπίων Παιδικών Σταθμών), της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο) και της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (Αθλητικές κατασκηνώσεις 2017) ποσού 259.666,74 €. 

17. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2016 και καθορισμός κριτηρίων οικονομικής συμμετοχής των μελών του Κ.Α.Π.Η. στις θερινές διακοπές για το Ο.Ε. 2016. 

18. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων – ωφελούμενων του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Χαλανδρίου. 

19. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δύο αιρετών για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στις 1 και 2 Απριλίου στην Καβάλα. 

20. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 452/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Καθιέρωση ωραρίου των Τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το έτος 2016». 

21. Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WASTE4THINK (HORIZON 2020) προϋπολογισμού 196.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

22. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου δήμου Χαλανδρίου 2016». 

23. Διακοπή σύμβασης συνεργασίας με την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ». 

24. Καταστροφή αντικειμένων. 

25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 9/2015. 

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/2015. 

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους», Α.Μ. 3/2013. 

28. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάσης & στάθμευσης για όχημα ανεφοδιασμού – τροφοδοσίας προς εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου, επί της οδού Μακεδονίας αρ. 1 (και Χρήστου Λαδά), στο Ο.Τ. 370, στο Δήμο Χαλανδρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ