23 Φεβ 2016

ΥΠΕΣΔΑ: Έτσι θα γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων στους ΟΤΑ για το 2016 – Ποια είναι η διαδικασία (εγκύκλιος)

Με δυο εγκυκλίους, το ΥΠΕΣ παρέχει οδηγίες προς του ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες τους, ώστε να καταστεί εφικτός ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου και τακτικού προσωπικού για το 2016.

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010, προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση έργου στους φορείς αρµοδιότητάς για το έτος 2016 θα είναι µειωµένες κατά 10 % σε σχέση µε το 2015. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που αµείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη µορφή αντιτίµου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών προγραµµάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων και ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών οι φορείς αρµοδιότητάς σας (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, ΝΠΙ∆ αυτών, ΚΕ∆Ε, ΠΕ∆, ΕΝΠΕ), το ΥΠΕΣ ζητά την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων τους για το έτος 2016, σύµφωνα µε τις ανάγκες και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.


Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

Με την µε αριθµό 4/26-1-2016 (Α∆Α:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) εγκύκλιό, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού να υποβάλλουν στην υπηρεσία αιτήµατα που αφορούν τον προγραµµατισµό των άµεσων αναγκών τους σε εξειδικευµένο τακτικό προσωπικό για το τρέχον έτος, προκειµένου να προωθηθούν προς έγκριση στην επιτροπή ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Κατόπιν πλήθους σχετικών εκκλήσεων από τους ενδιαφερόµενους φορείς, γίνεται γνωστό ότι η αναφερθείσα στην ανωτέρω εγκύκλιο προθεσµία υποβολής των σχετικών αιτηµάτων παρατείνεται έως τις 31-3-2016. Επιπλέον και λαµβάνοντας υπόψη το εύρος της χωρικής τους αρµοδιότητας και τη νεοσύστατη δοµή τους, αίρεται για τους ΟΤΑ β’ βαθµού ο περιορισµός των δέκα (10) θέσεων ανά φορέα. Προς τούτο, οι ΟΤΑ β’ βαθµού θα πρέπει να αποστείλουν συµπληρωµένο τον Πίνακα Β’, ο οποίος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, ως συνηµµένο.


http://www.aftodioikisi.gr/, 22/2/2016