22 Δεκ 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Την περασμένη εβδομάδα έλαβε χώρα έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο δήμο Αμαρουσίου, τόσο για θέματα εργασίας, όσο και για θέματα τεχνικής ασφάλειας.

Στις 21.10.2014 είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος από το Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.ΕΚ.) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από καταγγελία του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου και είχε υποδείξει στο δήμο τα ακόλουθα :

Α. Στο χώρο της διεύθυνσης καθαριότητας να υπάρχει βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων του ο υπεύθυνος της διεύθυνσης

Β. Να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος αποδυτηρίων των εργαζομένων

Γ. Να χορηγηθούν στους εργαζόμενους όλα τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Δ. Να διαμορφωθεί κατάλληλος στεγασμένος χώρος για το πλύσιμο των απορριμματοφόρων.

Καλείται η διοίκηση
να παρουσιάσει την έκθεση του κλιμακίου του ΚΕ.Π.Ε.Κ.
να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις των ελεγκτών
να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δε συμμορφώθηκε με τις περσινές παρατηρήσεις του αντίστοιχου κλιμακίου
να αναλογιστεί τις ευθύνες της, στην περίπτωση κάποιου ατυχήματος που οφείλεται στην μη συμμόρφωση με τους νόμους και τις παρατηρήσεις των ελεγκτών ή στην περίπτωση επιβολής προστίμου εξαιτίας πλημμελούς τήρησης των υποχρεώσεων της.
Να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θεωρημένα βιβλία υποδείξεων και ατυχημάτων που τηρεί ο τεχνικός ασφάλειας καθώς και το βιβλίο υποδείξεων του ιατρού εργασίας τα οποία, αν και επανειλημμένα έχουμε ζητήσει στο παρελθόν, δεν μας κοινοποιούνται.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Π. Κούκουζας – Δ. Κουτσουβέλης – Αικ. Ψάλτη