25 Νοε 2015

Δημοπρασία δημοτικού κυλικείου στο Πάρκο Δήμου Χαλανδρίου επί των οδών Ολύμπου και Εδέσσης


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2132023922
Email: press@halandri.gr 


Χαλάνδρι 24/11/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δημοπρασία δημοτικού κυλικείου στο Πάρκο Δήμου Χαλανδρίου
Επί των οδών Ολύμπου και Εδέσσης 

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη δημοπράτηση του δημοτικού κυλικείου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο στο Δημοτικό Πάρκο Ολύμπου και Εδέσσης. Η διενέργεια της δημοπρασίας, η οποία έγινε ενώπιον όλων των συμμετεχόντων και της Επιτροπής στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης Δήμου Χαλανδρίου Φλύα ΑΕ, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ Α΄. 77/30 – 3 - 81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». Είχαν προηγηθεί οι νόμιμες δημοσιεύσεις σε μία ημερήσια και μία τοπική εφημερίδα καθώς και οι αναρτήσεις στην Διαύγεια και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της «Φλύα». 
Στην δημοπρασία υποβλήθηκαν πέντε συμμετοχές, εκ των οποίων αποσύρθηκε η μία υποψήφια, λόγω του θέματος αθέμιτου ανταγωνισμού πού θα δημιουργούσε η συμμετοχή της. 
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας κατατέθηκαν δημόσια οι προσφορές οι οποίες βελτίωσαν κατά πολύ το αρχικό όριο ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος 1200 ευρώ το οποίο είχε τεθεί από τη διακήρυξη, με τελικό ποσό μηνιαίου μισθώματος δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2800) ευρώ το οποίο προσφέρθηκε από τον πρώτο πλειοδότη. Για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δήμου Χαλανδρίου , της Δημοτικής Επιχείρησης και των δημοτών.

Τη δημοπρασία αυτή, η οποία ήταν η πρώτη με ανοικτή και δημόσια διαδικασία η οποία διενεργήθηκε μέχρι τώρα στον Δήμο Χαλανδρίου για την εκμίσθωση των αντίστοιχων χώρων, θα ακολουθήσουν και οι δημοπρατήσεις και των άλλων δημοτικών κυλικείων με γνώμονα πάντοτε τις αρχές της διαφάνειας και ισονομίας και την ποιότητα ζωής στην πόλη.