17 Νοε 2015

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Επιστολή προς Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
κ. Γεώργιο Χουλιαράκη

Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία πέντε χρόνια ο κόσμος της εργασίας ήρθε αντιμέτωπος με μια πολιτική που οδήγησε στη βίαιη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την αύξηση της ανεργίας, την υπερφορολόγηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και την κατάργηση δημοκρατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων.
Στο επίκεντρο της επίθεσης αυτής βρέθηκαν o Δημόσιος Τομέας και οι εργαζόμενοι σε αυτόν. Τη στοχοποίησή τους, από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και τα φιλικά προς αυτές ΜΜΕ, ακολούθησαν οι μεγάλες μειώσεις μισθών (σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 50%), οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, η διάλυση των υπηρεσιών και η εκχώρηση πλήθους αρμοδιοτήτων στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Είναι γεγονός ότι την τελευταία πενταετία μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα κατά 350.000. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κρίσιμοι τομείς, όπως αυτοί της Υγείας, της Παιδείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ελεγκτικών μηχανισμών, των Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ, να ασφυκτιούν και σε πολλές περιπτώσεις να αδυνατούν ουσιαστικά να λειτουργήσουν λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Βασικές δομές του Δημοσίου λειτουργούν χάρη στην αυταπάρνηση των εργαζομένων, κατάσταση που όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση και σε αποτελεσματική λειτουργία του Δημοσίου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικούσε και συνεχίζει να διεκδικεί λύσεις στα παρακάτω αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο:
1. Αυξήσεις στους μισθούς.
 • Άμεση επανακατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.
 • Κατάρτιση νέου Μισθολογίου με αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία χρόνια.
 • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 • Ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνημονιακής διάταξης.
  2. Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με στόχο την επαρκή στελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών με προτεραιότητα σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελεγκτικούς μηχανισμούς, Κοινωνική Ασφάλιση και σε όλες τις δομές που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης και διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους.
 • Κατάργηση των επισφαλών μορφών εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία. Πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.
  3. Καθιέρωση δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.
  4. «Κούρεμα» των στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει χιλιάδες Δημόσιοι Υπάλληλοι απ’ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μηδενισμός των επιτοκίων τους. Δάνεια τα οποία δόθηκαν με διαφορετικό μισθολογικό επίπεδο και τα οποία σήμερα εξυπηρετούνται με επιτόκια πολύ υψηλότερα, ακόμα και από αυτά των ιδιωτικών τράπεζων.
 • Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
  5. Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και την καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.
  6. Στήριξη του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας. Ακύρωση των σχεδίων μετατροπής του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό. Αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις. Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείματος.
 • Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. Ανακεφαλαίωση των ασφαλιστικών ταμείων για αποκατάσταση των απωλειών λόγω του PSI. Ειδικά για το ΤΠΔΥ απαιτείται να συμπεριληφθούν οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις του προς τους συνταξιούχους (800.000.000. ευρώ) στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.
  7. Κατάργηση της ρύθμισης που προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη προσδιορίζεται με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που είχαν οι υπάλληλοι πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ 5 του Ν. 3986/2011 (Έναρξη ισχύος από 1/7/2011).
 • Υπολογισμός της σύνταξης με επανακατάταξη με βάση το χρόνο υπηρεσίας στα μισθολογικά κλιμάκια.
  8. Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.
  9. Κατοχύρωση του δικαιώματος των ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και της σύναψης Γενικών και κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  10. Διατήρηση υπό δημόσιο έλεγχο όλων των στρατηγικών τομέων της ελληνικής Οικονομίας. -Αποτροπή της εκποίησης του δημόσιου πλούτου.
  11. Κατάργηση παλαιών και νέων μνημονίων.
  12. Διαγραφή του χρέους.
Κύριε Υπουργέ,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο παρακολουθούμε με ανησυχία τα διάφορα σενάρια του νέου μισθολογίου που δημοσιεύονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Επανερχόμαστε, λοιπόν, στο αίτημα που σας υποβάλαμε με το υπ’ αριθμ. 251/29-9-2015 έγγραφό μας και ζητάμε να μας ορίσετε συνάντηση τις επόμενες ημέρες για να σας αναπτύξουμε διεξοδικά τα παραπάνω αιτήματα και να μας ενημερώσετε για τις απαντήσεις και τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.