4 Νοε 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 29η / 2015

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 4η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2014 της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου».

2.Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2015 του Δήμου.

3.Ορισμός υπογραφόντων σύμβασης συνεργασίας αποδοχής καρτών.

4.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

6.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθ. 26/2015 & 28/2015 χρηματικούς καταλόγους & χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.

7.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 28/2015 χρηματικό κατάλογο.

8.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθ. 36/2015, 20/2015 & 28/2015 χρηματικούς καταλόγους & χρέωση στον πραγματικό οφειλέτη.

9.Διαγραφή οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 426/2015 χρηματικό κατάλογο (αριθμ. πρωτ. 30958/23-10-2015).

10.Διαγραφή οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 426/2015 χρηματικό κατάλογο (αριθμ. πρωτ. 30963/23-10-2015).

11.Έγκριση πίστωσης για διάθεση προσωπικού και μέσων της ελληνικής αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών στον 4ο αγώνα δρόμου μεικτής διαδρομής Ρεματιάς Χαλανδρίου.

12.Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 354/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Παραχώρησης χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

13.Εφαρμογή του επικαιροποιημένου συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Χαλανδρίου.

14.Λήψη απόφασης καταστροφής αναλώσιμων υλικών στο κεντρικό Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Χαλανδρίου.

15.Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια «Προμήθεια δομικών υλικών» με Α.Μ. 95/15 για το έτος 2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ