18 Μαΐ 2018

Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση Μείωσης Τελών για Ο.Ε. 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                       
                                       
            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΕΙΩΣΗΣ’Η ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018.
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση 506/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου μειώθηκαν οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού (δημοτικά τέλη ) για το έτος 2018 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται ως εξής :
Για  στεγασμένους- μη στεγασμένους χώρους
1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών       1,12 € το τ.μ. από  1,15€ /τ.μ. που ίσχυε το 2017
2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ      
      Α) Από 1-70 τ.μ.                                    σε 4,60 € το τ.μ. από 4,75€ /τ.μ. που ίσχυε το 2017
      Β) Από 71-1.000τ.μ. σε 5,00 € το τ.μ. από 5,15 € /τ.μ. που ίσχυε το 2017
   3.ΙΔΙΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ& ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
       από 1.001 και πάνω  σε 5,58€ το τ.μ.  από 5,75€  /τ.μ. που ίσχυε το 2017             
Επίσης με την ίδια απόφαση ψηφίστηκε , σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/16,  απαλλαγή από το τέλος  για τις παρακάτω ομάδες, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία :
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ :
Προϋποθέσεις:
• Να είναι ωφελούμενοι ΚΕΑ κλπ.
Δικαιολογητικά
• Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο
   όνομα του ενδιαφερόμενου
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από έντυπο Ε9
• Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούμενου.
• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Προϋποθέσεις:
• Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
Δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο
όνομα του ενδιαφερόμενου
• Έντυπο Ε9
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο μισθωτήριο συμβόλαιο.
• ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 25.000,00€ για οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο και για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος, προστίθεται το ποσό των 3.000€.
 Δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο  όνομα του ενδιαφερόμενου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να προκύπτει ο έχων την επιμέλεια των τέκνων.
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από έντυπο Ε9
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο μισθωτήριο συμβόλαιο.
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ Ή ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΟΝΕΙΣ- ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΟΝΕΙΣ.
Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 25.000,00€ του ενδιαφερομένου, ενώ για οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο και για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος, προστίθεται το ποσό των 3.000€.
Δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο  όνομα του ενδιαφερόμενου ή του έχοντος την επιμέλεια ή του ασκούντος την γονική μέριμνα
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να προκύπτει ο έχων την επιμέλεια των τέκνων ή ο ασκών τη γονική μέριμνα
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από έντυπο Ε9 των ενδιαφερομένων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Σε περίπτωση φοιτητών , βεβαιώσεις σπουδών
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Χαλανδρίου
• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000€  για οικογένειες με τρία τέκνα(ανήλικα-προστατευμένα μέλη).
• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 55.000€  για οικογένειες με τέσσερα τέκνα (ανήλικα-προστατευμένα μέλη).
• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 75.000€  για οικογένειες με πέντε τέκνα και άνω (ανήλικα-προστατευμένα μέλη)..
Δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ
• Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.
Μαζί με την αίτηση για απαλλαγή στο τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30-1ος όροφος) θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που επηρεάζει τις προϋποθέσεις για απαλλαγή (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μείωση ποσοστού αναπηρίας , μεταβολή εισοδήματος κ.α.) θα πρέπει να γίνετε  άμεσα δήλωση στον Δήμο.
Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου θα ισχύει μόνο για την παροχή της μονίμου κατοικίας και δεν αφορά επαγγελματικούς χώρους.
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας χρεώνεται κανονικά και δεν υπάγεται στον ισχύοντα νόμο Ν. 3463 /03 παρ.3 του άρθρου 202.ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                       
                                            
           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ     ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018.
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση 508/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  μειώθηκαν κατά 5% από τα τέλη του  Ο.Ε. 2017  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου πέριξ περιπτέρου, ενώ διατηρούνται οι υπόλοιπες κατηγορίες  ίδιες με το Ο.Ε. 2017.
Συγκεκριμένα:
Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων :
α) Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (Πλατεία Ελευθερωτών) & Πλατεία Δούρου 163,00€/m ετησίως από 172,00€/ m2   το 2017 . 
β) Πεζόδρομοι Πολεοδομικού Κέντρου ( Πλάτωνος -Χαϊμαντά – Ηρακλείου –   
Θουκυδίδου – Ιφικράτους – Κατσουλιέρη ) 185,00€/m2  ετησίως από 195€/ m2   το 2017.
γ) Λοιπό Πολεοδομικό Κέντρο 131,00€/m2 ετησίως ( περικλείεται από τις οδούς : Λ. Πεντέλης –  Σ. Καλλισπέρη - Αριστοτέλους – Αγ.Παρασκευής – Σ.Βενιζέλου –   Σωκράτους – 25ης Μαρτίου – Κολοκοτρώνη – Λ. Πεντέλης και περιλαμβάνει τόσο ακίνητα που περιλαμβάνονται στα παραπάνω όρια όσο και αυτά που έχουν πρόσωπο σε τμήματα των προαναφερθέντων οδών) από 138€/ m2   το 2017.   
δ) Πλατείες – Άλλοι Κοινόχρηστοι Χώροι 76,00€/m2 ετησίως από 80€/ m2   το 2017 .
ε) Βασικό Οδικό Δίκτυο (Λ.Κηφισίας, Παλαιολόγου – Παπανικολή, Δ.Πλακεντίας, Αγ. Παρασκευής, Κ.Βάρναλη, Λ.Μεσογείων, Λ.Πεντέλης, Εθν. Αντιστάσεως), 65,00€/m2 ετησίως από 68€/ m2   το 2017.
στ) Υπόλοιπη Περιφέρεια 40,00€/m2 ετησίως  από 42€/ m2   το 2017.

2.Για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου πέριξ περιπτέρου ως εξής:


Ζώνη Α΄. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την πλατεία Ελευθερωτών, την πλατεία Δούρου και γενικά το κέντρο της πόλης που περικλείεται από τις οδούς  25ης Μαρτίου, Καλογρέζας, Αριστοφάνους, Παπάγου, Κανατσούλη, Γκίνη και Κολοκοτρώνη, 163,00€/m2  από 172€/ m2   το 2017.
Ζώνη Β΄. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις λοιπές πλατείες του Δήμου και το βασικό οδικό δίκτυο. Ήτοι την Λ.Μεσογείων, την Λ.Κηφισίας, την Λ.Πεντέλης, την Παλαιολόγου – Παπανικολή, την Δ.Πλακεντίας, την Αγ.Παρασκευής και την Εθ.Αντιστάσεως, 95,00€/m
από 100€/ m2   το 2017.
Ζώνη Γ΄. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την υπόλοιπη περιφέρεια του Δήμου, 66,00€/m2
από 70€/ m2   το 2017.