11 Αυγ 2017

Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση για την ρύθμιση οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4483/2017 ( ΦΕΚ 07/Α/31-7-2017 ) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές από οποιαδήποτε αιτία (τέλη-πρόστιμα- φόροι-κλήσεις ΚΟΚ-εισφορές –μισθώματα κλπ)  που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν  ταμειακά, έως 29/9/2017, κατόπιν αιτήσεώς τους έως και 100 δόσεις & με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00€.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας  & κατάσχεσης εις χείρας τρίτου υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Χαλανδρίου  καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν :

Α) αίτηση για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής τους, έως και τις 27/09/2017 στο Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου ,1ος όροφος )

Β) αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 29-9-2017),στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών έως και τις 30/11/2017 (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου ,1ος όροφος ). 

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της,  να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών ( κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:00 ( τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2023838-839, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tameio2@halandri.gr ).

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη προτείνεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των άνω αιτήσεων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ