26 Αυγ 2016

Ποιο θα είναι το νέο πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ


Εισήγηση για τις κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης που θα υπάρξει στα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΑ κ. Κώστας Πουλάκης στην αντίστοιχη Θεματική Ομάδα της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συστήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4368/2016, με την εντολή να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο του νόμου έχουν συγκροτηθεί 4 Θεματικές Ομάδες:

“Αρμοδιότητες, προσωπικό και εποπτεία ΟΤΑ – Σχέση Τ.Α. και Κρατικής Διοίκησης”
“Θεσμική συγκρότηση και λειτουργία ΟΤΑ”
“Οικονομικά Τοπικής Αυτοδιοίκησης”
“Πόροι και αναπτυξιακή προοπτική Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Ο κ. Πουλάκης σημειώνει προς τα μέλη της Ομάδας ότι οι κατευθύνσεις που δόθηκαν συναπαρτίζουν μια ενιαία μεταρρυθμιστική λογική

Σύμφωνα με την εισήγηση οι άξονες που θα πρέπει να κινηθεί η επεξεργασία των προτάσεις είναι οι εξής:
  • Οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
  • Προϋπολογισμού
  • Οικονομικών Ελέγχων
  • Δανείων 
  • Περιουσίας ΟΤΑ
Στην Οικονομική διοίκηση και διαχείριση προβλέπεται η δημιουργία Μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης των δημοσιονομικών μεγεθών των ΟΤΑ με δημοκρατική νομιμοποίηση και με σεβασμό στην Αυτοτέλεια των ΟΤΑ που θα αντικαταστήσει το Παρατηρητήριο και θα έχει προληπτικό χαρακτήρα.
Επίσης προβλέπει την διερεύνηση ενός μόνιμου συλλογικού αποθεματικού (λογαριασμός αλληλοβοήθειας).

Για τους Προϋπολογισμούς προβλέπει την μετατροπή τους σε μια “διαδικασία” με την συμμετοχή έμπειρων στελεχών του δήμου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας με αιτιολογημένες αναμορφώσεις, εξέταση και επικαιροποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και σταδιακή εισαγωγή του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Στο θέμα των Οικονομικών Ελέγχων, επιδιώκεται η απλοποίηση και η αποτελεσματικότητα των εξωτερικών ελέγχων, αλλά και η θεσμοθέτηση εσωτερικών ελέγχων καθώς και η δημιουργία ενιαίου συλλογικού ελέγχου. 
Εδώ ο κ. Πουλάκης προτρέπει την επιτροπή να εξετάσει και τις δυνατότητες καθιέρωσης θεσμών κοινωνικού ελέγχου και λογοδοσίας.

Τέλος στο Περιουσιολόγιο προβλέπεται σύνδεση σε ειδικό ηλεκτρονικό κόμβο και αποτίμηση της αξίας και της κοινωνικής χρησιμότητας της περιουσίας του δήμου.
Η επιτροπή θα πρέπει να βρει εναλλακτικά εργαλεία αξιοποίησης της περιουσίας με κοινωνικούς/ αναπτυξιακούς και όχι οικονομικούς όρους.
Τέλος προβλέπεται η κωδικοποίηση του τρόπου διαχείρισης κληροδοτημάτων.