29 Αυγ 2016

Νέα ΚΥΑ για τα κυλικεία των σχολείων

Νέα ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’)η οποία τροποποιεί την αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» εξέδωσαν ο Υφυπουργός ΕΣΔΑ κ. Μπαλάφας και ο Υπ. Παιδείας κ. Φίλης

Η νέα ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αρ. 64321/ Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 και ισχύει, ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με : α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, 
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, 
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα, 
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:
• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια
• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια
IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.»
VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια β) στην παράγραφο 2, σημείο α) απαλείφεται ο όρος «κοινοτικά».
γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.
β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.»
δ) στην παράγραφο 6 μετά το σημείο θ) προστίθενται σημεία:
ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, 
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και το σημείο ι) αναριθμείται σε ιβ). 
Στην παράγραφο μετά το σημείο ιβ) απαλείφονται οι όροι «κοινοτικών» και «κοινοτικά».
ε) στην παράγραφο 8 να απαλειφθεί από το πρώτο εδάφιο η φράση « ή της κοινότητας».
στ) η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικού- ρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."».
ζ) η παράγραφος 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις». η) η παράγραφος 26 καταργείται. θ) στην παράγραφο 29 η φράση «μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας» αντικαθίσταται από τη φράση «μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών». ι) η παράγραφος 35 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί ή έχουν παραταθεί και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσης απόφασης σύμφωνα με τη αρ. 64321/Δ4/ 16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010, παραμένουν σε ισχύ».

Η απόφαση αυτή ελείφθει έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α'/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 113. παρ. 8.
2. Το Ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110 τ.Α'/27-8-1990) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».
3. Το Ν. 2327/1995 (Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α'/31-7-1995) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 10, παρ. 8.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005(Α'98).
5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α'/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 243.
6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α'/7-6-2010) Νέα Αρχι-τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
7. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ181/29-08-2014, τ.Α') με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το Π.δ. 73/23.09.2015 (ΦΕΚ 116/15 Α') περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Την αρ. 36166/14.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα (ΦΕΚ 2252 τ. Β'/19.10.2015).
10. Την αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1003 τ.Β).
11. Την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1541 τ.Β).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.