30 Αυγ 2016

100.717,50 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του.

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 5η, 6η και 7η τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 100.717,50 ευρώ.

Δείτε Ε Δ Ω αναλυτικά την απόφαση.

Με πληροφορίες από localit.gr/