6 Ιουλ 2016

Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει σημαντικά τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)


Την ενίσχυση των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) προκειμένου να εξασφαλίζουν για 3 έτη συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς όφελος των Ατόμων με Αναπηρία, δρομολόγησε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, με την υπογραφή σχετικής Πρόσκλησης προς τους καλούμενους δυνητικούς δικαιούχους, προϋπολογισμού 24.800.000 ευρώ. 
Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, του άξονα προτεραιότητας 09, με τίτλο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
Στόχος της Πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Ειδικότερα, προβλέπεται η χρηματοδότηση των καλούμενων δυνητικών δικαιούχων για την υλοποίηση για 3 έτη από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα των κατ’ ελάχιστο παρακάτω ενεργειών: 

α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου. 
 Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα). 
 Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες κ.α.), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου. 
 Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης. 
 Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. 
 Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους. 
 Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.
 
β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. 
Δυνητικοί Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ΄ της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και Λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας. 

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 30.06.2016 έως 29.08.2016.