6 Ιουλ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@halandri.gr

Χαλάνδρι, 01/07/2016
Α.Π.: 19604

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 06η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

2.Έγκριση υποβολής προτάσεων για τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο.

3.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

4.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο μας.

5.Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση άδειας.

6.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

7.Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

8.Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων από 30 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2016.

9.Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών καπακιών πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

10.Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 5/2014.

11.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: ‘’Έργα Συντήρησης και επισκευών Αθλητικών Χώρων Δήμου Χαλανδρίου’’, Α.Μ. 5/2015.

12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευές αποχετεύσεων σε σχολεία», Α.Μ. 10/2013.

13.Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», Α.Μ. 4/15.

14.Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ιδία μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

15.Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ιδία μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».

16.Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το αναπηρικό αυτοκίνητο του κ. Γεωργίου Ντίντα, άτομο με ειδικές ανάγκες, πλησίον της οικίας του επί της οδού Μιλτιάδου αρ. 5 (& 25ης Μαρτίου), στο Ο.Τ. 38, στο Δήμο Χαλανδρίου.

17.Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β επί των οδών Μεταμορφώσεως και Βόλου στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου, ιδιοκτησίας Αντ. Λούρα, Π. Λούρα και Αν. Λούρα, με ανταλλαγή των ρυμοτομούμενων ακινήτων, με οικόπεδο που προέρχεται από τράπεζα γης στην Πολεοδομική Ενότητα Πάτημα Ι και καταβολή από το Δήμο του επιπλέον ποσού της αποζημίωσης, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό 4452/2010 απόφασης του ΣτΕ για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

18.Μίσθωση οικοπέδου για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ