24 Ιουλ 2016

Ενσταση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για 116 απαλλαγές πειθαρχικών


Για το έτος 2015 ο ΓΕ∆∆ προχώρησε στον έλεγχο 1388 υποθέσεων μετά από τη μελέτη ενός μεγάλου όγκου καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων καθώς και πληροφοριακών σημειωμάτων που τέθηκαν υπόψη του.
Οι επώνυμες καταγγελίες αποτέλεσαν για μία ακόμη χρονιά τη βασική δεξαμενή προέλευσης των υποθέσεων (ποσοστό 44 %), ενώ παρατηρείται σημαντική μείωση των ανωνύμων καταγγελιών που κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν.
Αντίστοιχα περιορίστηκε και ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες ο ΓΕ∆∆ κινητοποιήθηκε αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν κάποιου δημοσιεύματος (13 υποθέσεις).

Κατά το 2015 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆, σε εφαρμογή της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας του για την άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων 1718 πειθαρχικές αποφάσεις
Ο ΓΕ∆∆ άσκησε το 2015, 116 ενστάσεις κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών πειθαρχικών οργάνων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών είναι κυρίως:

Η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση με τη βαρύτητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Η εσφαλμένη και πλημμελής εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων ή η κακή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, όπως αυτά προκύπτουν από ένορκες διοικητικές εξετάσεις και πορίσματα ή εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, με τα οποία διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων και προτείνεται ο πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων για πράξεις ή παραλείψεις τους ως εμπλεκόμενων στις εν λόγω υποθέσεις.
Η ανεπαρκής, πλημμελής ή εσφαλμένη αιτιολογία, η μη νόμιμη αιτιολογία , ή η παντελής έλλειψη αιτιολογίας των πειθαρχικών αποφάσεων σε αντίθεση με όσα οι κείμενες διατάξεις, η πάγια νομολογία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και οι θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου επιτάσσουν.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 37
Η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κατά την υπαγωγή στο νόμο των πραγματικών περιστατικών, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου.

Πολλές από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπέβαλε ένσταση ο Επιθεωρητής αφορούν υποθέσεις υπαλλήλων που διατηρούσαν καταθέσεις ύψους από 200.000 ευρώ μέχρι 500.000 και δεν μπορούσαν να τις δικαιολογήσουν.