30 Ιουν 2016

Τι προβλέπεται για τη Δημοτική Αστυνομία στο πολυνομοσχέδιο

Σημαντικές ρυθμίσεις για το καθεστώς απασχόλησης και εξέλιξης όσων εργαζόταν ή εργάζονται ως δημοτικοί αστυνόμοι συμπεριλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 49 υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τους δημοτικούς αστυνόμους. Μεταξύ άλλων σε περίπτωση μη επανασύστασης υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, με βάση τα τυπικά τους προσόντα. Με δεδομένο ότι πολλοί από τους υπαλλήλους αυτούς κατέχουν πτυχία, με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό τους για την κατάταξή τους σε ανώτερο κλάδο. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς δήμοι οι οποίοι δεν μπορούν να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό, ιδίως ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων μπορούν να αξιοποιήσουν το προσωπικό αυτό. Επίσης, με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται κατ’ ουσίαν το θέμα συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις.

Επίσης με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 49 προβλέπεται ότι το ένστολο πολιτικό προσωπικό που απασχολείται στην Ελληνική Αστυνομία κρίνεται σκόπιμο να απορροφηθεί στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατασσόμενο, κατόπιν αιτήσεως και επιλογής του, είτε στην κατηγορία των ειδικών φρουρών, είτε στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα που αντιστοιχούν, κατά περίπτωση, στις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού.

Δείτε αναλυτικά το άρθρο στο σχετικό πολυνομοσχέδιο.