3 Ιουν 2016

Αλλάζουν οργανογράμματα υπουργεια, φορείς – Πού θα γίνουν προσλήψεις (εγκύκλιος)

Αλλαγές στα οργανογράμματα των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΝΠΔΔ) μετά το Σεπτέμβριο προβλέπει EΓΚΥΚΛΙΟΣ του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Στόχος, η προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις του δημοσίου λογιστικού που προβλέπουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Οικονομικές Υπηρεσίες των υπουργείων και των φορέων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που τιτλοφορείται «Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Τπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Τπηρεσίες Υορέων της Γενικής Κυβέρνησης»:

Η μεταρρύθμιση που εισάγεται με τις διατάξεις αυτές συνίσταται σε σημαντική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος, η οποία κινείται σε δύο άξονες:

-Ανάληψη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων (Τπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμο Αθηναίων και λοιπών φορέων) μέσω της μεταφοράς σε αυτούς των αρμοδιοτήτων των Τ.Δ.Ε./Ειδικό Λογιστήριο από την 1η.1.2017.

-Ανάδειξη του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην οικονομική διαχείριση των Υορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Στην εγκύκλιο Χουλιαράκη προβλέπονται:

Προσλήψεις προσωπικού: «Αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. 2/26737/0026/29.3.2016 έγγραφό μας. Θα πρέπει κατ’ αρχάς να εκτιμήσετε τις ανάγκες σας σε προσωπικό και αν η υφιστάμενη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα δεν κριθεί επαρκής, θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προτείνεται να τεθούν ως προϋποθέσεις επιλογής, ανάλογα βέβαια και με τη σύνθεση του προσωπικού που υπηρετεί στο φορέα σας, είναι τα ακόλουθα: για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ/ΣΕ, η κατοχή πτυχίου οικονομικής, νομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης με προτίμηση σε όσους έχουν διετή προϋπηρεσία ενώ για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, 5ετής προϋπηρεσία σε οικονομικά αντικείμενα. Η επιλογή του προσωπικού για την στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών που θα αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες θα πρέπει να διενεργηθεί εγκαίρως και κατά τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες του φορέα, από Επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό με συντονιστή τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών».

-Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα: «Οι ανωτέρω διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, διότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων από το ΕΚΔΔΑ που θα απευθύνονται ειδικά στους υπαλλήλους των φορέων που αναλαμβάνουν και θα ασκήσουν από 1.1.2017 τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

Απαιτούμενες ενέργειες
  1. Μέχρι 20.6.2016 σε κάθε φορέα θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο δράσης, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και στη Διεύθυνση ΢υντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση d26@glk.gr) με τις προς υλοποίηση αλλαγές, σύμφωνα και με το συνημμένο παράρτημα στην εν θέματι κυα.
  2. Ο συντονισμός της υλοποίησής του σχεδίου αυτού θα ανατεθεί σε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Οι φορείς θα πρέπει να προβούν στην έκδοση σχετικής απόφασης (ανά ΓΔΟΤ Τπουργείου και νομικό πρόσωπο) μέχρι 15.6.2016, με ίδια κοινοποίηση της ως άνω περίπτωσης 1, συνοδευόμενη από τα στοιχεία επικοινωνίας του συντονιστή και των μελών (ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές διευθύνσεις).
  3. Μέχρι τις 15.7.2016 θα πρέπει να αποσταλούν προτάσεις τροποποίησης των οργανικών διατάξεων του φορέα, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές που προβλέπονται στο δημόσιο λογιστικό, την εν θέματι κυα και αναλύονται στην παρούσα εγκύκλιο.
  4. Για τον καλύτερο συντονισμό της επιμορφωτικής διαδικασίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την 1η.9.2016 τον αριθμό τωνυπαλλήλων του φορέα σας που επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.


http://www.aftodioikisi.gr/, 3/6/2016