22 Ιουν 2016

Πόροι ΟΤΑ: Ακατάσχετα τα έσοδα από το ΤΑΠ, τέλος διαφήμισης & φόρο ζύθου

Σχετική επισήμανση για τους πόρους των ΟΤΑ έκανε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κος Τρ. Αλεξιάδης απαντώντας εγγράφως στη Βουλή μετά από ερώτηση βουλευτών.

Αναλυτικά στο έγγραφο του υπ. Οικονομικών αναφέρονται τα εξής:

“Mε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ. 274Α), η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ν.π.δ.δ. γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών.

Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου, το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού.

Η ιδιωτική επομένως περιουσία των Ο.Τ.Α. υπόκειται στους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και είναι υπέγγυα στους δανειστές τους, οι οποίοι μπορούν να την κατάσχουν αναγκαστικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε αντίθεση με τα πράγματα που ανήκουν στη δημόσια περιουσία των Ο.Τ.Α. και τα οποία εντάσσονται στην έννοια των εκτός συναλλαγής πραγμάτων (Α.Κ. 966), μη δυνάμεθα να κατασχεθούν από τους δανειστές, καθώς τυχόν αποστέρηση των Ο.Τ.Α. από τη δυνατότητα χρήσης των πραγμάτων αυτών, θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία τους.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 545/2005 Γνωμ. του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγινε ομόφωνα δεκτό μεταξύ άλλων ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Ο.Τ.Α. καθώς και τα έσοδα αυτών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το Τέλος Διαφήμισης και ο φόρος Ζύθου είναι έσοδα ακατάσχετα.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι τα ακατάσχετα θα πρέπει να προβλέπονται από ρητή διάταξη νόμου, καθώς αποτελούν εξαίρεση από τον κανόνα, αφού δυσχεραίνουν ουσιαστικά ή ακόμα και αποκλείουν την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και ως εκ τούτου, σε περίπτωση επιβολής από το Δημόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ποσά προνοιακών επιδομάτων, ο φορέας που τα χορηγεί, οφείλει να ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για το ακατάσχετο αυτών καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που ρητά το προβλέπει.

http://www.aftodioikisi.gr/, 22/6/2016