8 Ιουν 2016

ΠΕΠ Αττικής: Πρόσκληση για τριετή χρηματοδότηση δημοτικών κοινωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων και συσσιτίων

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Αττικής , που αφορά στη χρηματοδότηση παροχής βασικών κοινωνικών αγαθών, δηλαδή Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια και Κοινωνικά Φαρμακεία
Η πρόσκληση προβλέπει την  υποστήριξη για μια τριετία 73 δομών και την εξυπηρέτηση 9.600 επωφελουμένων, ενώ η συχρηματοδοτούμενη δαπάνη προβλέπεται στα 11 εκ. ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους δήμους  της Περιφέρειας Αττικής, τα νομικά πρόσωπα των δήμων, (∆ηµοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ∆ήµων, λοιπούς δημοτικούς φορείς),  ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρεωτικά µε τον οικείο ∆ήµο),  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόµου 4019/2011 και Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12) / (συμπράττοντας υποχρεωτικά µε τον οικείο ∆ήµο).
Όπως διευκρινίζεται στην πρόσκληση στην περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί από ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, είναι υποχρεωτική η σύµπραξη µε τον οικείο ΟΤΑ και η υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας, το οποίο υποβάλλεται µε την πρόταση. Σε κάθε ∆ήµο µπορεί να υποβληθεί µία µόνο πρόταση για τις παραπάνω αναφερόµενες κατηγορίες ∆οµών, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο υποβάλλων φορέας (δυνητικός δικαιούχος).
Σηµειώνεται ότι η πράξη είναι συµβατή µε την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και µε την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Αττικής.
Οι ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, ως δυνητικοί δικαιούχοι, θα πρέπει:
  • Να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα δηµοσιευµένο καταστατικό και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα.
  • Στο καταστατικό τους να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα, όπως (ενδεικτικά): κοινωνική ένταξη, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιµετώπιση της φτώχειας, στήριξη της εργασίας.
  • Να λειτουργούν αποδεδειγµένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Ειδικά για τις ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ: να διαθέτουν βεβαίωση οριστικής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της πρότασης
  • Να διαθέτουν εµπειρία σε δράσεις συναφείς µε το αντικείµενο της πρόσκλησης, η οποία θα τεκµηριώνεται από σχετικά έγγραφα που θα επισυναφθούν στην πρόταση και θα αποτυπώνεται σε επισυναπτόµενο πίνακα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στον «Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών», που είναι συνηµµένος στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο τµήµα της.
  • Να διαθέτουν πραγµατική έδρα ή παράρτηµα στην περιοχή (εντός της περιφέρειας για την Αττική) υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης, µε οργανωµένο χώρο εργασίας, ο οποίος πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. 
Σε κάθε δήµο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µόνο µία δοµή ανά είδος, δηλαδή µόνο ένα κοινωνικό φαρµακείο ή/και µόνο ένα κοινωνικό παντοπωλείο, ή/και µόνο µία δοµή συσσιτίου. Σε περίπτωση συλλειτουργίας δοµών, δηλαδή σε περίπτωση που προταθεί για συγχρηµατοδότηση η λειτουργία δοµής παντοπωλείου µαζί µε συσσίτιο, δεν µπορεί να προταθεί στον ίδιο ∆ήµο η συγχρηµατοδότηση και ξεχωριστής δοµής συσσιτίου ή παντοπωλείου.
Η προκηρυσσόµενη πράξη αφορά στη χρηµατοδότηση ∆οµής/∆οµών για εκείνο το µέρος του τοπικού πληθυσµού που δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω ∆οµή.
Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της προκηρυσσόµενης δράσης είναι η αντιµετώπιση του φαινοµένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της υποστήριξης οµάδων του τοπικού πληθυσµού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν πρόταση η οποία να περιλαµβάνει µία, δύο ή και τις τρεις από τις παρακάτω περιγραφόµενες δοµές:
Α. Δοµές  Σίτισης και Βασικών Αγαθών
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αφορά στη διανοµή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κ.λπ., σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Δοµή Παροχής Συσσιτίου
Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε πλήρη συµφωνία µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις. 
Β. Κοινωνικό Φαρµακείο
Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων σε ωφελούµενα άτοµα που τα έχουν ανάγκη.
Το σχετικό φαρµακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µέσω συγκεκριµένων συνεργασιών µε φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συµµετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Ωφελούµενοι
Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δοµή είναι άτοµα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.).
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η ∆οµή Παροχής Συσσιτίου µπορούν να συλλειτουργούν, ενώ το Κοινωνικό Φαρµακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο.
Οι Δοµές θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται στο Οδηγό Εφαρµογής.
Επίσης, ο κάθε ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιµότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιµότητα των ατόµων ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν συνηµµένα στην πρόταση τους:
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού (τεκµηρίωση της επάρκειας τους και της συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές του Οδηγού και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, για την προσβασιµότητα/διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ).
β) Περιγραφή της στελέχωσης της δοµής/δοµών και της διαδικασίας πρόσληψης είτε για το σύνολο του προσωπικού είτε για περιπτώσεις που ένα µέρος του προσωπικού υπάρχει (π.χ. σε περιπτώσεις ΜΚΟ που υλοποιούσαν αντίστοιχη δράση την ΠΠ 2007-2013) και απαιτείται πρόσθετη στελέχωση.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού και της αιτούµενης στελέχωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα III της παρούσας πρόσκλησης.
Σηµειώνεται ότι για τη στελέχωση, ο ∆ικαιούχος ακολουθεί τα κριτήρια και µοριοδότηση που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, σηµείο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ.
Επίσης, ο ∆ικαιούχος στην πρότασή του πρέπει να τεκµηριώνει τον αριθµό των ωφελούµενων νοικοκυριών που εξυπηρετεί.
http://www.localit.gr/, 8/6/2016