17 Μαΐ 2016

Διαθεσιμότητα: Από πότε αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (εγκύκλιος)

Την σαφή αναγνώριση της περιόδου που βρίσκονταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ως «χρόνου πραγματικής υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη», προβλέπει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με την παροχή οδηγιών και την ανάλυση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015 (176/Α) με τις οποίες αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς (αποσύνδεση μισθού βαθμού) των δημοσίων υπαλλήλων, των εργαζομένων στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ. Ο χρόνος για τη μισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων θα προσμετρηθεί από τις 27-2-2016,ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος:

Επί του άρθρου 39 του ν. 4369/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Κατόπιν αυτού, ο χρόνος για τη μισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων θα προσμετρηθεί από τις 27-2-2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).


http://www.aftodioikisi.gr/, 17/5/2016