11 Απρ 2016

Μερική απασχόληση και υπερεργασία-υπερωρία

Στην περίπτωση πρόσθετης εργασίας σε σύστημα μερικής απασχόλησης υπάρχει υπερεργασία ή υπερωρία και αν ναι πώς υπολογίζεται η αμοιβή;

Με τον Ν. 3846/2010 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης μερικής απασχόλησης, μικρότερης δηλαδή διάρκειας από την κανονική (40 ώρες την εβδομάδα).

Πρέπει κατ΄ αρχήν να σημειώσουμε ότι στην μερική απασχόληση, αν ζητηθεί από τον εργαζόμενο πρόσθετη εργασία, αυτός έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν αντικειμενικά μπορεί να το κάνει. Παράλληλα, δεν τίθεται ζήτημα υπερεργασίας, αφού στην μερική απασχόληση η παροχή εργασίας δεν υπερβαίνει εβδομαδιαίως τις 40 ώρες εργασίας.

Στην περίπτωση παροχής εργασίας πέρα από τα όρια της συμφωνηθείσης μερικής απασχόλησης διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

α) Πρόσθετης εργασίας, όταν πρόκειται για απασχόληση πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι τις 40 ώρες. Αυτή αμείβεται ως απλό ωρομίσθιο.

β) Υπερεργασίας, όταν πρόκειται για εργασία πέραν των 40ωρών και μέχρι το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο (41η-45η ώρα σε 5νθήμερη απασχόληση και 41η-48η ώρα σε 6ήμερη απασχόληση), η οποία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και

γ) Υπερωρίας, όταν αφορά απασχόληση πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Η αμοιβή της, βέβαια, διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη υπερωρία και λαμβάνει την αντίστοιχη προσαύξηση.

Η υπερεργασία, λοιπόν, υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν των 40 ωρών συνολικά (μέχρι 45 ώρες σε 5νθήμερη απασχόληση και μέχρι 48 ώρες σε 6ήμερη).

Η υπερωρία υπολογίζεται και σε ημερήσια βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν της 9ης ώρας σε 5νθήμερη απασχόληση ή της 8ης σε 6ήμερη απασχόληση.

Σε περίπτωση οι ώρες αυτές να συμπέσουν με νυχτερινή εργασία (10 μ.μ.- 6 π.μ.), έχουμε και προσαύξηση 25% ή με Κυριακή-υποχρεωτική αργία έχουμε προσαύξηση 75%.